Увод

Наставне активности и курсеви који се изводе на Катедри за мерења Електронског факултета у Нишу пружају теоријска и практична знања неопходна за реализацију, тестирање, практичну примену и одржавање савремене инструментације за мерење електричних и неелектричних величина. Поред тога, квалитетна настава у складу са савременим трендовима развоја науке и технологије, као и практична лабораторијска едукација студената на основним и докторским студијама, пружају и знања из области пројектовања и реализације комплетних мерно-информационих система, базираних на примени брзих рачунара и савремених комуникационих технологија. Као резултат, дипломирани инжењери и доктори наука са одговарајућим образовањем из области мерења имају добре могућности при избору будуће области рада и занимања, као и даљег стручног усавршавања.  
Oд свог оснивања Катедра за мерења се бави научном метрологијом и развојем метода мерења у више области: мерење времена и фреквенције, мерење позиције и угаоне брзине, истраживање у области телеметрије, мерење неелектричних величина, индустријска мерења и системи, област процесирања и преноса мерних сигнала.
Из овог континуираног научног и практичног рада произашли су многи оригинални мерни системи и уређаји, имплементирани у више фабрика у земљи и иностранству.

Додатне информације

Катедра за мерења је у зимском семестру школске 2018/19 реализовала пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у оквиру програма “Развој високог образовања”. Најважнији резултати овог пројекта представљени су овде.
Image

Предмети на основним студијама

 • Метрологија електричних величина
 • Мерења у електроенергетици
 • Електронска мерења
 • Индустријски системи за мерење и контролу
 • Мерења у микроелектроници
 • Електрична и електронска мерења
 • Виртуелни инструменти
 • Мерења у медицини
 • Мерење неелектричних величина
 • Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији
 • Мерења у екологији
 • Електронска мерна инструментација
 • Мерење квалитета електричне енергије

Предмети на мастер студијама

 • Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији
 • Телеметрија
 • Сензори, претварачи и актуатори
 • Рачунарски системи за мерење и контролу
 • Бежични сензори и сензорске мреже
 • Електромедицинска инструментација
 • Сензори и претварачи у возилима
 • Интелигентни мерни системи
 • Виртуелна мерна инструментација

Предмети на докторским студијама

 • Метрологија електричних величина
 • Сензори и мерни претварачи
 • Системи за мерење и контролу
 • Виртуелна инструментација
 • Процесна мерна техника
 • Мерно аквизициони системи
 • Индустријски мерно - информациони системи
 • Мерно-иформационе технологије
 • Медицинска и биоелектронска мерна техника

Лабораторије

Лабораторија за мерне системе
 • Назив: Лабораторија за мерне системе
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, 64
 • Контакт особа: Др. Драган Раденковић, редовни професор
 • Укупан број запослених и сарадника: 5
 • Телефон: 018/529-604
 • Вебсајт:
 • и-мејл: dragan.radenkovic@elfak.ni.ac.rs

Актуелни наставници и сарадници

Драган Раденковић
редовни професор
Др Драган Раденковић
Ивица Јованчић
Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
дипл. инж. Ивица Јованчић
Драган Денић
редовни професор
Др Драган Денић
Драган Живановић
ванредни професор
Др Драган Живановић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.