Телекомуникације

Увод

Катедра за телекомуникације формирана је 1969. године, одмах по оснивању Електронског факултета у Нишу. За оснивање и развој Катедре у наставном и у научноистраживачком раду најзаслужнији су професори (већина са Електротехничког факултета у Београду): Георгије Лукатела, Илија Стојановић, Илија Хаџи-Нешић, Александар Маринчић и Хуснија Куртовић. Поред њих, значајан допринос развоју Катедре дали су и професори: Душан Драјић, Гроздан Петровић, Слободан Лазовић, Мирослава Милошевић, Чедомир Живаљевић и Раде Петровић. Са доласком групе наставника и сарадника са Катедре за теоријску електротехнику, 1989. године, научноистраживачки рад на Катедри за телекомуникације, као и садржај наставних предмета на смеру Телекомуникације, проширени су на области: микроталасна техника, антене и простирање електромагнетних таласа.

На Катедри за телекомуникације тренутно ради 16 наставника (10 редовних професора, 1 ванредни професор,  5 доцената), 9 сарадника (8 асистената који имају титулу доктора наука, 1 асистент са титулом магистра техничких наука) и 1 лаборант.
Катедра за телекомуникације учествује у организацији и извођењу наставе на сва три нивоа студија. По акредитацији из 2013. године, у оквиру наставног програма на основним академским студијама постоји модул Телекомуникације, у оквиру кога студенти добијају теоријска и практична знања у вези са техникама обраде сигнала у примопредајницима, преносом сигнала кроз различите телекомуникационе канале, из области фиксних, мобилних, сателитских и оптичких телекомуникационих система, као и из аудиотехнике и мултимедијалних телекомуникација. Посебна пажња се посвећује радио-дифузији, кабловској и сателитској телевизији, телекомуникационим и рачунарским мрежама, ИП телефонији, бежичним широкопојасним приступним мрежама итд. У оквиру модула Телекомуникације оформљени су подмодули Телекомуникације и обрада сигнала и Радиокомуникациони инжењеринг и технологије. На Мастер академским студијама, у оквиру студијског програма Телекомуникације, постоје два модула, под истим називима као и подмодули на основним студијама. Такође, организоване су и докторске академске студије у области телекомуникација, у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство, и годинама се истраживачки рад доктораната крунише кроз запажени број одбрањених докторских теза.  
Треба истаћи да су садржаји предмета и наставни процес на свим нивоима студија прилагођени потребама тржишта и у сагласности су са европским стандардима. Захваљујући доброј опремљености лабораторија и сталним контактима и сарадњи са више светских универзитета, студентима је омогућено да се укључе у научноистраживачки рад, реализацију техничких решења и међународну сарадњу. Велики број студентских радова урађених у оквиру Катедре за телекомуникације је представљен на међународној студентској конференцији IEEESTEC, међу којима има и награђених радова.
Чланови Катедре за телекомуникације су објавили преко 2 500 научних радова, од чега је велики број радова  објављен у врхунским међународним часописима са СЦИ листе. Поред тога, публиковано је више монографија и поглавља у монографијама, уџбеника и помоћних уџбеника, а реализовано је и више техничких решења.  
Дужи низ година, чланови Катедре остварују запажене резултате на научно-истраживачким пројектима Министарства за науку Републике Србије, пројектима у оквиру сарадње са привредом, као и међународним истраживачким пројектима и пројектима у области реформе образовања и мобилности (FP7, COST, билатерни пројекти са DAAD-ом, WUS, TEMPUS, NORBAS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+ итд.). 
Поред тога, чланови Катедре дају значајан допринос као рецензенти, чланови уређивачких одбора еминентних међународних часописа и у струковним удружењима. Научни часопис националног значаја, Microwave Review, уређује се од стране чланова Катедре, а издаје га IEEE MTT-S подружница за Србију и Црну Гору и Национално удружење за микроталасну технику, технологије и системе. Такође, чланови Катедре учествују и у уређивању часописа TELFOR Journal који издаје Друштво за телекомуникације. Чланови Катедре за телекомуникације учествују у организацији међународних конференције IcETRAN, TELSIKS, TELFOR, ICEST и IEEESTEC, као и националних конференција ETRAN и YUINFO.

Предмети

Област телекомуникација има значајно место у високошколској настави, као и велику традицију, па је ова област једна од најпопуларнијих међу студентима техничких наука.

На Електронском факултету у Нишу у области телекомуникација акредитовани су нови наставни планови и програми настали као резултат развоја комуникационих технологија, као и примене Болоњске декларације у настави.

Студије су организоване у три нивоа (4+1+3 године):
 • основне академске студије,
 • мастер академске студије (студијски програм Телекомуникације) и
 • докторске академске студије.


Садржаји предмета и наставни процес су прилагођени потребама телекомуникационих тржишта за ужим специјалностима и различитим интересовањима будућих инжењера. Студенти стичу знања из области аналогних и дигиталних модулација, обраде сигнала, рутирања, мрежа и теорије телекомуникација, проучавају класичне, мобилне, сателитске и оптичке телекомуникационе системе, крипто и заштитне кодове, компресију сигнала итд.

Такође, захваљујући опремљеним лабораторијама и практичном аспекту садржаја предмета, студентима се нуде потребна знања из телекомуникационог инжењеринга, где се оспособљавају за пројектовање телекомуникационих склопова, уређаја и система и њихову употребу и одржавање, мерења на телекомуникационим уређајима, примену стандарда и регулатива у савременим фиксним и мобилним РФ и микроталасним системима (радиодифузни, кабловски, оптички, мобилни, сателитски системи итд).

Поред тога, студентима се нуде теоријска и практична знања у области која је резултат интеграције информационих и комуникационих технологија, тако да садржај дела предмета третира аудио, видео сигнале и податке, укључујући неопходна знања из програмирања, информационих система, мултимедијалних система и технологија.

У зависности од својих склоности и избора предмета, студенти који заврше академске студије у области телекомуникација оспособљени су за успешан практични рад у струци или за инвентиван научно-истраживачки рад.

Примери оних који су школовање и усавршавање наставили на неком страном факултету или на институту, као и оних који раде у познатим светским фирмама су многобројни.

Предмети на основним студијама

 • Телекомуникације
 • Микроталасна техника и електроника
 • Радиодифузни системи и технологије
 • Кодовање и компресија сигнала
 • Студијска аудиотехника
 • Мобилне телекомуникације
 • Софтверски алати
 • Електрична кола и сигнали
 • Основи телекомуникација
 • Дигиталне телекомуникације 1
 • Структуре података и алгоритми
 • Акустика
 • Основи микроталаса
 • Увод у теорију телекомуникација
 • Дигиталне телекомуникације 2
 • Обрада сигнала у телекомуникацијама
 • Теорија информација и примене
 • Бежични комуникациони системи
 • Оптичке комуникације
 • Микроталасна техника
 • Дигитална обрада сигнала и изворно кодовање
 • Телекомуникационе мреже
 • Методе преноса у телекомуникационим системима
 • Заштитно кодовање
 • Антене и простирање
 • Мобилни комуникациони системи
 • Сензорске мреже
 • VoIP
 • Шумови и сметње у телекомуникационим системима
 • Обрада радарског сигнала
 • Рачунарске комуникације и приступ Интернету
 • Сателитски комуникациони системи
 • Кабловски и оптички комуникациони системи
 • Безбедност и заштита телекомуникационог преноса
 • Мерења у телекомуникацијама
 • Лабораторијски практикум - Радиокомуникациони инжењеринг и технологије
 • Моделовање и симулација телекомуникационих система
 • Широкопојасне телекомуникације
 • Фединг и сметње у бежичним телекомуникацијама
 • Компресија сигнала
 • Аудиотехника
 • Микроталасна електроника
 • Заштита од РФ и микроталасног зрачења
 • Аудио и видео техника
 • Теорија информација и примене
 • Модулационе технике
 • Бежични комуникациони системи

Предмети на мастер студијама

 • Телекомуникације у електроенергетици
 • Широкопојасне мреже за приступ
 • Електромагнетна компатибилност
 • Пројектовање РФ и микроталасних склопова
 • Кохерентни телекомуникациони системи
 • Пакетске комуникације
 • Сателитска, кабловска и земаљска телевизија
 • Бежични приступ Интернету
 • Нелинеарна оптика
 • Сателитске телекомуникације
 • Обрада и синтеза звука
 • Обрада сигнала у МИМО системима
 • Пројектовање телекомуникационих мрежа и система
 • Електромагнетска компатибилност
 • Адаптивне антене и МИМО системими
 • Принципи софтверског радија
 • Стохастички процеси, детекција и естимација
 • Мобилни комуникациони системи

Предмети на докторским студијама

 • Моделовање и пројектовање микроталасних склопова и система
 • Напредне технике заштитног кодовања
 • Микроталасна електроника
 • Бежичне комуникације
 • CDMA и OFDM комуникације
 • Теорија телекомуникација
 • Дигиталне модулационе технике
 • Дигиталне телекомуникације
 • Дигитална обрада сигнала
 • Теорија кодова и криптографија
 • Генерисање и перцепција звука
 • Аудио комуникације
 • Антене и простирање
 • Примена неуронских мрежа у телекомуникацијама
 • Сателитски комуникациони системи
 • РФ и микроталасни појачавачи
 • Електромагнетска компатибилност и интегритет сигнала
 • Детекција сигнала у шуму
 • Комуникациони алгоритми и примена
 • Пакетске транспортне мреже
 • Теорија информација и изворно кодовање
 • Статистичка обрада сигнала
 • Дигиталне комуникације у каналу са федингом
 • Кохерентни оптички телекомуникациони системи
 • Теорија и примене софтверског радија
 • Напредне технике моделовања за РФ апликације
 • Оптичке телекомуникације у слободном простору

Лабораторије

Лабораторија за aнтене и простирање
 • Назив: Лабораторија за aнтене и простирање
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, Л400
 • Контакт особа: Др Зоран Станковић
 • Укупан број запослених и сарадника: 6
 • Телефон: +381 18 529 302
 • Вебсајт:
 • и-мејл: zoran.stankovic@elfak.ni.ac.rs

Актуелни наставници и сарадници

Зорица Николић
редовни професор
Др Зорица Николић
Наташа Малеш-Илић
редовни професор
Др Наташа Малеш-Илић
Ненад Милошевић
ванредни професор
Др Ненад Милошевић
Александра Цветковић
асистент са докторатом
Др Александра Цветковић
Вера Марковић
редовни професор
Др Вера Марковић
Горан Т. Ђорђевић
редовни професор
Др Горан Т. Ђорђевић
Јелена Анастасов
асистент са докторатом
Др Јелена Анастасов
Зоран Перић
редовни професор
Др Зоран Перић
Дејан Милић
редовни професор
Др Дејан Милић
Тијана Димитријевић
асистент са докторатом
Др Тијана Димитријевић
Оливера Пронић-Ранчић
редовни професор
Др Оливера Пронић-Ранчић
Дејан Ћирић
редовни професор
Др Дејан Ћирић
Александра Панајотовић
асистент са докторатом
Др Александра Панајотовић
Александар Атанасковић
асистент са докторатом
Др Александар Атанасковић
Небојша Дончов
редовни професор
Др Небојша Дончов
Александра Јовановић
ванредни професор
Др Александра Јовановић
Југослав Јоковић
асистент са докторатом
Др Југослав Јоковић
Марија Милијић
асистент са докторатом
Др Марија Милијић
Данијела Миловић
редовни професор
Др Данијела Миловић
Златица Маринковић
ванредни професор
Др Златица Маринковић
Биљана Стошић
асистент са докторатом
Др Биљана Стошић
Предраг Еферица
асистент са докторатом
Мр Предраг Еферица

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.