Математика

Увод

Електронски одсек Техничког факултета прераста у Електронски факултет у Нишу 1968. године. Од јесени 1969. године формира се заједничка Катедра за математику Електронског факултета и Електротехничког факултета у Београду, чији је шеф у то време био професор Драгослав С. Митриновић. У наставу из математичких предмета на Електронском факултету 1969. године укључени су београдски наставници: др Петар М. Васић и др Радован Р. Јанић, као и асистент Иван Б. Лацковић, дипл. мат. Две године касније, 1971. године, у наставу се укључује и др Добрило Ђ. Тошић из Београда, а нишки део Катедре добија још два асистента у радном односу, Жарка М. Митровића, дипл. мат. и Градимира В. Миловановића, дипл. инж.  Од 1975. године нишки део Катедре за мате¬ма-тику се осамостаљује и за шефа добија доцента др Радосава Ж. Ђорђевића, који ће касније бити продекан, а потом декан Електронског факултета и проректор Универзитета у Нишу. 
Сва поменута имена дала су, осим у настави, свој изузетан допринос у развоју млађих кадрова. Такође, кроз своје управне функције и укупно деловање допринели су успостављању критеријума и односа унутар академског живота Факултета и Универзитета у Нишу. Немерљив је допринос професора Митриновића, нарочито у почетном периоду развоја Факултета, а и касније, у процесу формирања квалитетних научних кадрова, који су значили отварање перспектива Факултету и Катедри. Ти кадрови ће надаље бити носиоци развоја Катедре за математику Електронског факултета, која ће са својим професорима постати препознатљива на простору Југославије и ван ње. Резултати из области примењене математике учинили су да се говори о Нишкој школи примењене (нумеричке) математике и Нишкој школи интервалне математике.
Осим наставе, на Катедри је од оснивања негован интензиван научни рад. Број публикованих научних и стручних радова у овом полувековном периоду није нажалост могуће прецизно утврдити. Према доступним подацима, чланови  Катедре су аутори или коаутори преко 700 научних радова, 50 стручних радова, 100 уџбеника, 60 помоћних уџбеника, 15 монографија, 40 поглавља у монографијама и преко 70 публикација и радова усмерених на популаризацију математике. Пројекти републичког министарства науке, као и више страних пројеката, на којима Катeдра за математику учествује, омогућили су остваривање значајних научних резултата: Математика са применама (1986-1990), Савремени проблеми у математици (1991-1995) Паралелно и дистрибуирано израчунавање (1991-1995), Пројектовање високопоузданих система (1994-1997), Системи за аквизицију и надгледање индустријских и стамбених објеката (1997-2000), Методи и модели у теоријској, примењеној и индустријској математици (1996-2000), Паралелни алгоритми у линеарној алгебри (2001-2004), Паралелни алгоритми у дискретној математици (2005-2010), Нумеричко решавање и анализа нелинеарних једначина (2006-2010), Детерминистичка и стохастичка стабилност механичких система (2006-2010).
Професори Катедре за математику су чланови редакција реномираних страних и домаћих часописа: Journal of Computational and Applied Mathematics, Applied Mathematics and Computations (Elsevier), Reliable Computing, Journal of Applied Mathematics,  Journal of Mathematics and Computer Sciences, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Novi Sad Journal of Mathematics (М. Петковић), Chaos & Complexity Letters, Facta Universitatis,  series: Mathematics and Informatics (Љ. Коцић), Journal of Technical Sciences and Mathematics (К. Митровица), Neural, Parallel and Scientific Computing (И. Миловановић). Професори М. Петковић, Љ. Коцић и Игор Миловановић активно сарађују са реферативним часописима, пишући приказе за Mathematical Review и Zentralblatt für Mathematik.
Сем тога, многа важна научна и стручна удружења, као што су American Mathematical Society, GAMM Society, Југословенско друштво за примењену и индустријску математику (YUPIM), Mathematical Association of America, Научно друштво Србије, New York Academy of Science итд., за своје чланове имају наставнике и сараднике Катедре. Професор М. Петковић је члан Научног друштва Србије, New York Academy of Science, American Mathematical Society, GAMM Society и Mathematical Association of America.
Стручни и научни развој чланова Катедре прати најбоље традиције домаће и светске математике, а пре свега примењене математике, која се одувек неговала на Катедри (Нишка школа нумеричке математике и Нишка школа интервалне математике). Значај примењене математике је двоструки. Прво, она је непресушни извор нових интригантних про¬блема из којих се развијају нове области од којих се неке гаје на Катедри: интервалне методе, паралелни алгоритми, нумеричка математика високе тачности, моделирање визуелне реалности, фрактална геометрија и анализа, теорија хаоса итд. Затим, она представља значајану залиху педагошких ресурса коју наставници и сарадници непосредно користе у свом раду са студентима. На тај начин се математичка теорија спаја са праксом у најбољем могућем облику, приступачном и студентима лако разумљивом.

Додатне информације

Данас је број математичких предмета повећан, у складу са специфичностима појединих студијских програма и модула, док је садржај знатно растерећен и ослобођен, пре свега, гломазне теоријске подлоге. На тај начин су формирани програми који прате савремени тренд разумљивости, оперативности и алгоритамске применљивости појединих математичких целина.

Учествовање у реализацији наставе

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Математику учествује у реализацији наставе на Основним академским студијама.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Математику  учествује у реализацији наставе на Мастер академским студијама.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Математику  је одговорна за реализацију наставе на изборном подручју Примењена математика.
 

Шеф катедре

Шеф катедре за Математику изабран за период од 01.07.2020. до 30.06.2023. је Проф. др Слађана Маринковић.

Наставници и сарадници

Слађана Маринковић
редовни професор
Др Слађана Маринковић
Звездан Марјановић
ванредни професор
Др Звездан Марјановић
Лидија Ранчић
редовни професор
Др Лидија Ранчић
Иван Дамњановић
сарадник у настави
мастер инж. Иван Дамњановић
Јована Џунић
ванредни професор
Др Јована Џунић

Бивши чланови катедре

 • Академик Градимир Миловановић, редовни професор, 1971-2008.
 • Добривоје Михаиловић, редовни професор
 • Радосав Ђорђевић, редовни професор, 1960-2000.
 • Љубомир Станковић, редовни професор, 1962-1996.
 • Миодраг Петковић, редовни професор, 1973-2015.
 • Љубиша Коцић, редовни професор, 1976-2017.
 • Милан Ковачевић, редовни професор,1979-2019.
 • Лидија Стефановић, редовни професор, 1979-2018.
 • Петар Васић, ванредни професор, 1969-1980.
 • Радован Јанић, ванредни професор, 1969-1977.
 • Добрило Тошић, ванредни професор,1971-1974.
 • Живадин Пантић, доцент, 1963-1969.
 • Жарко Митровић, доцент, 1971-1978.
 • Александар Цветковић, доцент, 2001-2008.
 • Иван Лацковић, асистент, 1969-1971.
 • Небојша Стојановић, асистент, 1983-2003.
 • Милан Михаиловић, асистент, 1991-1997.
 • Снежана Ранчић, асистент, 1999-2000
 • Небојша Стојковић, асистент приправник, 1985-1986
 • Љиља Илић, асистент приправник, 1988-1993.
 • Мирослав Трајковић, асистент приправник, 1993-1995.
 • Дејан Вранић, асистент приправник, 1996-2000.
 • Наташа Станојевић, асистент приправник, 1996-2000.
 • Предраг Милошевић, сарадник у настави, 2017-2019.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама