Електроенергетика

Мастер академске студије

Мастер академске студије по акредитацији из 2019. године

Студијски програм мастер академских студија Електроенергетика има све потребне елементе прописане Стандардима за акредитацију студијских програма. Програм припада пољу техничко-технолошких наука, област електротехничко и рачунарско инжењерство и омогућава стицање академског звања мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

Студијски програм Електроенергетика одликује се флексибилним курикулумом који представља логичан наставак студијског програма основних академских студија. Студентима, који су на основним академским студијама стекли инжењерско образовање из области електротехничког и рачунарског инжењерства, на мастер академским студијама се нуди даље продубљивање знања из електроенергетике. Студенти током студија стичу јасно профилисане компетенције које их чине релевантним за тржиште рада, као и за наставак школовања на докторским студијама. Свршени студенти овог студијског програма добијају диплому мастер инжењер електротехнике и рачунарства. Поред дипломе, студенти добијају и додатак дипломи где се поред звања мастер инжењер електротехнике и рачунарства наглашава и ужа научна област Електроенергетика.

Image
Услов за упис на студијски програм су завршене основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ бодова које су на основним студијама стекли из области електротехнике и рачунарства.

Мастер академске студије на студијском програму Електроенергетика трају годину дана (два семестра) и носе 60 ЕСПБ бодова. Укупан број бодова потребан за стицање академског назива мастер инжењер електротехнике и рачунарства (за електроенергетику) је 300 ЕСПБ бодова.

Студенти у оквиру студијског програма имају обавезне и изборне предмете. Наставни план је тако конципиран да садржи два обавезна предмета и пет изборних позиција. Предмете на изборним позицијама студенти бирају из групе предложених предмета сагласно својим афинитетима. Поред тога, студенти имају обавезну cтручну праксу и студијски истраживачки рад, који представља увод у израду завршног Мастер рада.

Настава се изводи кроз предавања, вежбе и друге облике наставе (ДОН) сагласно плану и програму предмета. На предавањима наставник излаже предвиђено градиво, уз коришћење и савремених дидактичко-методичких средстава, дајући потребна објашњења која доприносе бољем разумевању предметне материје. На вежбама, које прате предавања, решавају се конкретни задаци и излажу примери који додатно илуструју градиво. Вежбе могу да буду аудиторне, рачунарске или лабораторијске. У оквиру других облика наставе студент се додатно ангажује кроз израду семинарског рада или пројекта. На овом нивоу студија наставни процес се обавља у мањим групама где је могуће посветити више пажње сваком појединцу.

Свака активност студената током наставног процеса прати се и вреднује према правилима која су усвојена на нивоу Факултета за сваки предмет и која су унапред позната студентима. Сваки предмет носи одређени број ЕСПБ. Након завршетка испитних обавеза студент приступа изради Mастер рада који носи 15 ЕСПБ. Целокупне студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и при томе сакупи најмање 60 ЕСПБ.

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

звање које се стиче по завршетку студија
0
ЕСПБ
0
трајање студија (год.)

1. семестар

Обавезни предмети
Изборни предмети - блок 1 (избор 5 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 2 (избор 5 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 3 (избор 5 ЕСПБ)

2. семестар

Изборни предмети - блок 4 (избор 5 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 5 (избор 5 ЕСПБ)
Обавезни предмети
Овде можете да погледате како су изгледале мастер академске студије на студијском програму Електроенергетика по претходној акредитацији студијских програма: Акредитација из 2013 године.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама