Упис

Упис на Докторске академске студије школске 2022/2023. године

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ

Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2023/2024. године 74 студената за стицање научног назива доктора наука-електротехника и рачунарство и то 3 студента који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2023/2024. године (“Службени гласник РС”, број 50/2023) и 71 самофинансирајућег студента сагласно одлуци Сената Универзитета  у Нишу број 8/16-01-003/23-008 од 13.03.2023. године.

Докторске академске студије организују се у оквиру студијског програма
Електротехника и рачунарство по областима:
 • Електроенергетика,
 • Електроника,
 • Метрологија и мерна техника,
 • Нанотехнологије и микросистеми,
 • Примењена математика,
 • Примењена физика,
 • Рачунарство и информатика,
 • Телекомуникације,
 • Теоријска електротехника и
 • Управљање системима.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
 1. Завршене oсновне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама;
 2. Завршене одговарајуће основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме по правилима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 76/05), а које се, сагласно закону вреднују са најмање 300 ЕСПБ и општом просечном оценом од најмање 8,00;
 3. Страни држављанин може да се упише на докторске академске студије под истим условима као и држављанин Републике Србије, односно под условима прописаним законом, актима Универзитета и актима Електронског факултета у Нишу.
Докторске академске студије могу уписати и кандидати који имају општу просечну оцену у току академских студија испод 8,00, уколико испуњавају услове предвиђене Правилником о докторским академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским и мастер академским студијама, односно основним студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о докторским академским студијама Електронског факултета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, број 1/19) и Правилником о докторским академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Пријављивање кандидата је од 27. 11. до 1. 12. 2023. године.

Висина годишње школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 евра.

Преузмите конкурс као пдф документ 


За све додатне информације заинтересовани кандидати се могу обратити Служби за студентска питања на телефоне:
+381 (18) 529-615
+381 (18) 529-623
+381 (18) 588-414
или на е-mail: upis@elfak.ni.ac.rs
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:
 • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија или уверења о дипломирању (уколико кандидат не поседује дипломе),
 • фотокопије додатка дипломи или оригинал уверења о положеним испитима на претходним нивоима академских студија,
 • очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична карта без чипа)
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара уплаћених на рачун Електронског факултета број: 840-1721666-89, модел 97 позив на број 61-5884-2023

Одлука о висини накнада за пријаву и упис

Одлука о висини школарине

Додатне информације

Уколико имате додатна питања, можете нам се обратити путем телефона или и-мејла:

тел: +381 (18) 529-623, +381 (18) 529-615, +381 (18) 588-414

кол центар: 0183404400

и-мејл: upis@elfak.ni.ac.rs

Takoђе, пратите нас и на друштвеним мрежама:

Ранг листе за трећи уписни рок школске 2023/2024. године

Важни датуми и сатнице дешавања у трећем уписном року школске 2023/2024. године

Од 27. новембра до 1. децембра

Пријављивање кандидата обавиће се на шалтеру Службе за студентска питања од 8.30 до 14.30 часова.

Понедељак 4. децембар

Коначна ранг листа кандидата биће објављена до 15 часова.

5. и 6. децембар

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се у времену од 8.30 до 14.30 часова на шалтеру Службе за студентска питања.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама