Упис

Упис на Докторске академске студије школске 2020/2021. године

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ - Други уписни рок

Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2020/2021. године у другом уписном року 84 студената за стицање научног назива доктора наука-електротехника и рачунарство и то 9 студената који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2020/2021. године (“Службени гласник РС”, број 76/20) и 75 самофинансирајућих студената сагласно одлуци Сената Универзитета  у Нишу број 8/16-01-003/20-053 од 16. марта 2020. године.

Докторске академске студије организују се у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство по модулима:
 • Електроенергетика,
 • Електроника,
 • Метрологија и мерна техника,
 • Нанотехнологије и микросистеми,
 • Примењена математика,
 • Примењена физика,
 • Рачунарство и информатика,
 • Телекомуникације,
 • Теоријска електротехника и
 • Управљање системима.

          У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

 1. Завршене oсновне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама;
 2. Завршене одговарајуће основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме по правилима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 76/05), а које се, сагласно закону вреднују са најмање 300 ЕСПБ и општом просечном оценом од најмање 8,00;
 3. Страни држављанин може да се упише на докторске академске студије под истим условима као и држављанин Републике Србије, односно под условима прописаним законом, актима Универзитета и актима Електронског факултета у Нишу.

            Докторске академске студије могу уписати и кандидати који имају општу просечну оцену у току академских студија испод 8,00, уколико испуњавају услове предвиђене Правилником о докторским академским студијама Електронског факултета у Нишу.

            Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским и мастер академским студијама, односно основним студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, број 1/19) и Правилником о докторским академским студијама Електронског факултета у Нишу.

            Пријављивање кандидата је од 09.11. до 16.11.2020. године.

            Висина годишње школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 евра.

            Све додатне информације заинтересовани кандидати могу наћи на интернет страници https://www.elfak.ni.ac.rs/upis-das , или се обратити Служби за студентска питања на телефон: +381 (18) 529-615, +381 (18) 529-623, +381 (18) 588-414,  или на е-mail: upis@elfak.ni.ac.rs
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:
 • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,
 • фотокопије додатка дипломи или уверење о положеним испитима на претходним нивоима академских студија,
 • очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична карта без чипа)
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара уплаћених на рачун Електронског факултета број 840-1721666-89, модел 97, позив на број 72-8467-2020

Одлука о висини накнада за пријаву и упис

Додатне информације

Уколико имате додатна питања, можете нам се обратити путем телефона или и-мејла:

тел: +381 (18) 529-623, +381 (18) 529-615, +381 (18) 588-414

кол центар: 0183404400

и-мејл: upis@elfak.ni.ac.rs

Takoђе, пратите нас и на друштвеним мрежама:

Ранг листе за други уписни рок

Важни датуми и сатнице дешавања у другом уписном року

од 9. до 16. новембра

Пријављивање кандидата обавиће се на шалтеру Службе за студентска питања од 8,30 до 14,30 сати.

Уторак, 17. новембар

Списак пријављених кандидата биће објављен до 12,00 сати.

Примедбе на списак пријављених кандидата се достављају у писаној форми Служби за студентска питања од 12,00 до 13,00 сати.

Примедбе ће се разматрати у присуству кандидата од 13,00 до 14,00 сати у сали 1.

Среда, 18. новембар

Прелиминарна ранг листа кандидата који су остварили услов за упис биће објављена до 12,00 сати.

Примедбе на ранг листу кандидата насловљене декану Факултета, достављају се у писаној форми Писарници (канцеларија 11) до 14,00 сати.

Коначна ранг листа кандидата биће истакнута до 15,00 сати.

19. до 23. новембра

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се у времену од 8,30 до 14,30 сати на шалтеру Службе за студентска питања.

Напомена: Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли и на интернет страници факултета најкасније до уторка, 18.11.2020. године

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама