Упис

Упис на Докторске академске студије школске 2021/2022. године

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ У ТРЕЋЕМ УПИСНОМ РОКУ

Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2021/2022. године 89 студената за стицање научног назива доктора наука-електротехника и рачунарство и то 7 студената који се финансирају из буџета Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2021/2022. године (“Службени гласник РС”, број 53/21) и 73 самофинансирајућа студента сагласно одлуци Сената Универзитета  у Нишу број 8/16-01-003/21-035 од 13.4.2021. године.

Докторске академске студије организују се у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство по модулима:
 • Електроенергетика,
 • Електроника,
 • Метрологија и мерна техника,
 • Нанотехнологије и микросистеми,
 • Примењена математика,
 • Примењена физика,
 • Рачунарство и информатика,
 • Телекомуникације,
 • Теоријска електротехника и
 • Управљање системима.
         
У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
 1. Завршене oсновне и мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно на Електронском или сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и мастер академским студијама;
 2. Завршене одговарајуће основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме по правилима која су важила до ступања на снагу Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 76/05), а које се, сагласно закону вреднују са најмање 300 ЕСПБ и општом просечном оценом од најмање 8,00;
 3. Страни држављанин може да се упише на докторске академске студије под истим условима као и држављанин Републике Србије, односно под условима прописаним законом, актима Универзитета и актима Електронског факултета у Нишу.
Докторске академске студије могу уписати и кандидати који имају општу просечну оцену у току академских студија испод 8,00, уколико испуњавају услове предвиђене Правилником о докторским академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским и мастер академским студијама, односно основним студијама и осталих критеријума утврђених Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу”, број 1/19) и Правилником о докторским академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Пријављивање кандидата је од 29.11. до 02.12.2021. године.

Висина годишње школарине за самофинансирајућe студентe држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 3.000 евра.

За додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити Служби за студентска питања на телефон:
+381 (18) 529-615,
+381 (18) 529-623,
+381 (18) 588-414, 
или на е-mail: upis@elfak.ni.ac.rs

 
Преузмите конкурс као пдф документ


Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс
Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:
 • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,
 • фотокопије додатка дипломи или уверење о положеним испитима на претходним нивоима академских студија,
 • очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична карта без чипа)
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5.000,00 динара уплаћених на рачун Електронског факултета број 840-1721666-89 позив на број 58-2554-2021

Одлука о висини накнада за пријаву и упис

Додатне информације

Уколико имате додатна питања, можете нам се обратити путем телефона или и-мејла:

тел: +381 (18) 529-623, +381 (18) 529-615, +381 (18) 588-414

кол центар: 0183404400

и-мејл: upis@elfak.ni.ac.rs

Takoђе, пратите нас и на друштвеним мрежама:

Ранг листе за трећи уписни рок

Важни датуми и сатнице дешавања у трећем уписном року

Од 29. новембра до 02. децембра

Пријављивање кандидата обавиће се на шалтеру Службе за студентска питања од 8,30 до 14,30 сати.

Петак, 03. децембар

Јединствена ранг листа кандидата биће објављена до 12,00 сати.

Приговори на ранг листу кандидата достављају се у писаној форми Службе за студентска питања или се шаљу мејлом од тренутка објављивања јединствене ранг листе до понедељка 06.12.2021. године до 09:00 сати.

Понедељак, 06. децембар

Коначна ранг листа кандидата биће истакнута до 15,00 сати.

07. и 08. децембра

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се у времену од 8,30 до 14,30 сати на шалтеру Службе за студентска питања.

Напомена: Сва потребна обавештења у вези уписа биће истакнута на огласној табли и на интернет страници факултета најкасније до петка, 03.12.2021. године.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама