Акта факултета

ОПШТА АКТА

Правилник о безбедности информационо-комуникационог система

Правилник о заштити података о личности на Електронском факултету у Нишу
 
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода Електронског факултета у Нишу
 
Правилник о спречавању сукоба интереса на Електронском факултету у Нишу
 

Правилник о изменама и допунама правилника о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује

Програм научноистраживачког рада Електронског факултета у Нишу за период 2020-2025. године

Програм развоја научноистраживачког подмлатка Електронског факултета у Нишу за период 2020-2025. године

Посебан колективни уговор за високо образовање

Споразум о продужењу рок важења посебног колективног уговора за високо образовање

Посебан колективни уговор о допуни Посебног колективног уговора за високо образовање

Правилник о избору истраживача у стручна звања

Правилник о додели признања и награда студентима Електронског факултета

Правилник о измени и допуни Правилника о додели признања и награда студентима Електронског факултета

Пословник о раду Савета Електронског факултета

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Савета Електронског факултета

Пословник о избору представника факултета у Савет Факултета

Правилник о раду Рачунско-информационог центра

Правилник о раду Центра за обезбеђење квалитета

Правилник о раду Библиотеке

Правилник о организацији и систематизацији послова на Електронском факултету у Нишу

Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији послова на Електронском факултету у Нишу

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова на Електронском факултету у Нишу

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правила заштите од пожара

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о усклађивању стручних назива

Правилник о докторским академским студијама
Измењени правилник о докторским академским студијама

Правилник о условима и критеријумима за избор у звања наставника

Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Електронског факултета у Нишу

Правилник о изменама Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Електронског факултета

Измењени правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа сарадника Електронског факултета

Пословник о раду Наставно-научног већа

Пословник о раду Већа катедре Електронског факултета

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Наставно-научног већа - 2020.

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Наставно-научног већа

Правилник о признањима и наградама

Правилник о расподели средстава остварених у научноистраживачкој делатности факултета

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине

Колективни уговор код послодавца

Прилог уз колективни уговор код послодавца

Правилник о Мастер академским студијама

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Електронском факултету у Нишу

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Послoвник о поступку избора и разрешења декана Електронског факултета

Правилник о условима и начину ослобађања плаћања трошкова и школарине студената Електронског факултета

Правилник о полагању испита и оцењивању

Правилник о полагању завршног рада на основним академским студијама

План превентивних мера за безбедан и здрав рад за спречавање и ширење заразне болести COVID-19

Правилник о раду Студентског парламента

Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент

Пословник о раду на седницама Студентског парламента
Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама