Акта факултета

Општа акта

ОПШТА АКТА

Правилник о раду Електронског факултета 2022.
Прилог 1 уз Правилник о раду
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Кодекс професионалне етике Универзитета у Нишу
Правилник о стручном усавршавању запослених
Правилник о безбедности информационо-комуникационог система
Правилник о заштити података о личности на Електронском факултету у Нишу
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода Електронског факултета у Нишу 
Правилник о спречавању сукоба интереса на Електронском факултету у Нишу
Правилник о спречавању и заштити од дискриминације, злостављања и сексуалног узнемиравања
Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује
Програм научноистраживачког рада Електронског факултета у Нишу за период 2020-2025. године
Програм развоја научноистраживачког подмлатка Електронског факултета у Нишу за период 2020-2025. године
Посебан колективни уговор за високо образовање
Споразум о продужетку рока важења посебног колективног уговор за високо образовање
Споразум о продужењу рок важења посебног колективног уговора за високо образовање
Посебан колективни уговор о допуни Посебног колективног уговора за високо образовање
Правилник о избору истраживача у стручна звања
Пословник о раду Савета Електронског факултета
Пословник о избору представника факултета у Савет Факултета
Правилник о раду Рачунско-информационог центра
Правилник о раду Центра за унапређење квалитета
Правилник о раду Библиотеке
Правилник о организацији и систематизацији послова на Електронском факултету у Нишу
Правилник о измени и допуни правилника о организацији и систематизацији послова на Електронском факултету у Нишу
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова на Електронском факултету у Нишу
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правила заштите од пожара
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности
Правилник о условима и критеријумима за избор у звања наставника
Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Електронског факултета у Нишу
Правилник о изменама Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Електронског факултета
Измењени правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Електронског факултета
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Електронског факултета
Пословник о раду Наставно-научног већа
Пословник о раду Већа катедре Електронског факултета
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Наставно-научног већа - 2020.
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Наставно-научног већа
Правилник о признањима и наградама
Правилник о расподели средстава остварених у научноистраживачкој делатности факултета
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Електронском факултету у Нишу
Послoвник о поступку избора и разрешења декана Електронског факултета
План превентивних мера за безбедан и здрав рад за спречавање и ширење заразне болести COVID-19
План за остваривање и унапређивање родне равноправности
Финансијски план Електронског факултета за 2024. годину
Извештај о финансијском пословању за 2023. годину
Решење о именовању лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем
Решење о именовању лицa задуженог за давање савета и смерница запосленима у вези са спречавањем сукоба интереса, односно за поверљиво саветовање
Решење о именовању лица за заштиту података о личности 
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2024. годину
Правилник о исплати накнада за научноистраживачки рад истраживача у наставним и сарадничким звањима

СТУДЕНТИ

Правилник о основним академским студијама
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената
Правилник о дисциплинској одговорности студената
Правилник о додели признања и награда студентима Електронског факултета
Правилник о измени и допуни Правилника о додели признања и награда студентима Електронског факултета
Правилник о докторским академским студијама
Правилник о изменама и допунама Правилника о докторским академским студијама
Правилник о Мастер академским студијама
Правилник о полагању испита и оцењивању
Правилник о полагању завршног рада на основним академским студијама
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине
Одлука о висини школарине за школску 2024/25. годину
Одлука о висини накнаде за упис на основне академске студије школске 2023/24. године
Одлука о накнадама за пружање услуга из образовне делатности (пречишћен текст)
Правилник о условима и начину ослобађања плаћања трошкова и школарине студената Електронског факултета
Правилник о измени Правилника о ослобађању од школарине
Правилник о раду Студентског парламента
Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент
Пословник о раду на седницама Студентског парламента

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама