Акта факултета

АКРЕДИТАЦИЈА

Одлука и Допуна одлуке о акредитацији студијског програма основних академских студија

Уверење и Допуна уверења о акредитацији студијског програма основних академских студија

Одлука и уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Електроенергетика

Одлука и уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Електроника и микросистеми

Одлука и уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Рачунарство и информатика

Одлука и уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Телекомуникације

Одлука и уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија - Управљање системима

Одлука и уверење о акредитацији студијског програма докторских академских студија

Одлука и Уверење о акредитацији високошколске установе 2008

Одлука и Уверење о акредитацији високошколске установе 2013

Одлука о акредитацији високошколске установе као научноистраживачке организације 2012

Одлука о акредитацији високошколске установе као научноистраживачке организације 2016

ОПШТА АКТА

Правилник о избору истраживача у стручна звања

Правилник о додели награда и признања студентима Електронског факултета

Пословник о раду Савета Електронског факултета

Пословник о избору представника факултета у Савет Факултета

Правилник о раду Рачунско-информационог центра

Правилник о раду Центра за обезбеђење квалитета

Правилник о раду Библиотеке

Правилник о организацији и систематизацији послова на Електронском факултету у Нишу

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова на Електронском факултету у Нишу

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правила заштите од пожара

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о усклађивању стручних назива

Правилник о докторским академским студијама

Програм научноистраживачког рада Електронског факултета у Нишу за период 2016-2020. године

Програм развоја научноистраживачког подмлатка Електронског факултета у Нишу за период 2016-2020. године

Правилник о условима и критеријумима за избор у звања наставника

Правилник о избору у звање сарадника

Пословник о раду Наставно-научног већа

Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Наставно-научног већа

Правилник о полагању испита и оцењивању на испитима

Правилник о признањима и наградама

Правилник о расподели средстава остварених у научноистраживачкој делатности факултета

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине

Колективни уговор код послодавца

Прилог уз колективни уговор код послодавца

Правилник о Мастер академским студијама

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Електронском факултету у Нишу

Правилник о дисциплинској одговорности студената

Послoвник о поступку избора и разрешења декана Електронског факултета

Правилник о условима и начину ослобађања плаћања трошкова и школарине студената Електронског факултета

Пословник о раду већа катедре Електронског факултета

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.