Наука и привреда

Image
Image

Научноистраживачки рад

Електронски факултет обавља научноистраживачку делатност као равноправну образовној делатности, у складу са Законом о високом образовању, Законом о науци и истраживањима и Статутом Електронског факултета.

У периоду од 2011. до 2020. године, Електронски факултет је од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких организација при Министарству просвете, науке и технолошког развоја, три пута акредитован за обављање научноистраживачке делатности: 2012. године по одлуци број 021-01-17/40 од 27.03.2012. године, 2016. године по одлуци број 660-01-00002/9 од 08.03.2016. године и 2020. године по одлуци број 660-01-00008/5 од 11.02.2020. године када је по четврти пут акредитован као државни факултет у области техничко-технолошких и природно-математичких наука – електротехничко и рачунарско инжењерство, рачунарске науке, за обављање научноистраживачке делатности у наредном петогодишњем периоду.

Научноистраживачки рад на Факултету одвија се у складу са документима која су усвојена од стране Наставно-научног већа Факултета у 2020. години: Програм научноистраживачког рада Електронског факултета у Нишу за период 2020-2025. године и Програм развоја научноистраживачког подмлатка Електронског факултета у Нишу за период 2020-2025. године.

Научноистраживачка делатност Факултета обухвата широк спектар области електротехнике и рачунарства, почев од аутоматике и електронике, преко електроенергетике, метрологије и мерних техника, микроелектронике и микросистема, рачунарства и информатике, телекомуникација и теоријске електротехнике, до информационо-комуникационих технологија, материјала за електронику, примењене физике и примењене математике.

Део научноистраживачког рада обавља се на основу Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО које Факултет годишње закључује са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као и на основу уговора са другим министарствима као корисницима резултата пројеката (нпр. са Министарством културе и информисања и Министарством одбране). Други део научноистраживачког рада се обавља на основу пројеката финансираних од стране Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност Републике Србије. Трећи део научноистраживачког рада се остварује на основу уговора који се финансирају од стране међународних фондова (нпр. Програм ХОРИЗОНТ 2020). Четврти део научноистраживачког рада се остварује кроз трансфер технологија у виду комерцијалних пројеката који се финансирају од стране државних институција, органа локалне самоуправе, домаћих предузећа и иностраних компанија. Средства остварена путем пројеката сарадње са привредом делом се користе и за побољшање материјалних услова за научноистраживачки рад и развој Факултета.

Научноистраживачки и стручни рад на Електронском факултету се планира и оцењује на годишњем нивоу са становишта квантитета и квалитета. Контрола извршења планираних задатака врши се подношењем извештаја o научноистраживачком раду Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Наставно-научном већу, или институцијама укљученим у њихово финансирање.

У научноистраживачки рад су укључени наставници и сарадници Факултета, као и истраживачи и студенти докторских академских студија - стипендисти Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Резултати научноистраживачког рада објављују се у међународним часописима са импакт фактором и презентују се на међународним и домаћим конференцијама и симпозијумима. У реализацију појединих пројеката се укључују и студенти и на тај начин стичу практична знања и искуства што представља значајну карику у њиховом процесу едукације.
Image
Image

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама