Регистар студентских организација

Image
За потребе праћења рада студентских удружења која имају статус студентских организација и вођења статистике о њиховом раду, Електронски факултет у Нишу води Регистар студентских организација у складу са Законом о студентском организовању ("Сл. гласник РС", број 76/21).

Статус студентске организације стиче се доношењем Решења о стицању статуса студентске организације и уписом у Регистар студентских организација који води Електронски факултет у Нишу, на основу позитивног мишљења Комисије за регистрацију студентских организација.

Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом и општим актима Универзитета у Нишу и Електронског факултета у Нишу.

Захтев за стицање статуса студентске организације и упис у регистар подноси се на Обрасцу 1, који чини саставни део Правилника о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација ("Сл. гласник РС", број 30/22), са потребним доказима.

Захтев се може поднети предајом на писарници Електронског факултета у Нишу.

Сходно наведеном, обавештавају се сва удружења која испуњавају законске услове о обавези да се региструју као студентске организације на Електронском факултету у Нишу, у складу са Законом.

Регистар студентских организација

Савез студената Електронског факултета у Нишу
Редни број: 1

Назив студентске организације: Савез студената Електронског факултета у Нишу

Скраћени назив студентске организације: ССЕФ 

Седиште: Александра Медведева 14, Ниш 

имејл: savezstudenataelfak@gmail.com

Област деловања:
  • Залагање за унапређење квалитета наставе и услова студирања
  • Залагање за ефикасан образовни и научни систем
  • Залагање за унапређење животног стандарда студената и њихов положај у друштву
  • Утицај на органе који доносе одлуке од значаја за студенте и унапређење активног учешћа студената у овим органима
  • Остваривање и заштита права, интереса и здравља студената
  • Сарадња са факултетима у земљи и иностранству
  • Квалитетно информисање студената
  • Организација ваннаставних активности
  • Ефикасна реализација права свршених студената на рад 

Правни заступник: Милан Милић, студент академских студија, имејл: milan.milic87@gmail.com

Статут студентске организације: Статут Савез студената Електронског факултета у Нишу

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама