Органи факултета

Орган управљања и пословођења, стручни органи факултета и студентски парламент.

САВЕТ ФАКУЛТЕТА

Орган управљања Факултетом је Савет.
Број  чланова  Савета  је  21,  од  чега  је:

 • 12 представника Факултета, које бира Наставно-научно веће Факултета,
 • 6 представника које именује Влада Републике Србије и
 • 3 представника Студентског парламента Факултета.
Ради проучавања појединих питања из своје надлежности и ради састављања одређених извештаја, нацрта, предлога одлуке и слично, Савет формира сталне комисије у складу са Статутом Факултета, а може формирати и радне групе или повремене комисије.

Сталне комисије су:

 • Комисија за стамбена питања,
 • Комисија за награде и одликовања,
 • Комисија за финансијска питања и
 • Дисциплинска комисија.

Сазив Савета Факултета:

 1. Др Мирјана Перић, ванредни професор
 2. Др Владимир Ћирић, редовни професор
 3. Др Весна Јавор, редовни професор
 4. Др Александар Милосављевић, редовни професор
 5. Др Зоран Пријић, редовни професор
 6. Др Душан Милошевић, редовни професор
 7. Др Саша С. Николић, ванредни професор
 8. Др Златица Маринковић, редовни професор
 9. Др Игор Јовановић, доцент
 10. Др Стевица Цветковић, доцент
 11. Др Биљана Стошић, асистент са докторатом
 12. Ружица Димитријевић

Представници Студентског парламента:

 1. Милан Милић
 2. Стефан Крстић
 3. Анђела Арсић

Представници које именује Влада Републике Србије (мандат верификован августа 2023. године):

 1. Др Братислав Благојевић, професор
 2. Никола Ждраљевић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства
 3. Ивана Динић, дипл. инжењер електротехнике
 4. доц. др Ирена Цонић
 5. Лидија Савић, дипл. економиста
 6. Александра Милачић, дипл. инжењер електротехнике

ДЕКАН

Орган пословођења Факултета је декан. Декан руководи радом Факултета и у смислу Закона о раду извршава послове у име Савета Факултета као послодавац. Декан је председник Наставно-научног већа Факултета.

Декана Факултета, на предлог Наставно-научног и Изборног већа Факултета, бира и разрешава Савет Факултета. Избор декана врши се без конкурса, из реда редовних професора који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету, на период од три године, са могућношћу једног поновног избора.

Декан Електронског факултета у Нишу је проф. др Драган Манчић.

Факултет има три продекана. Продекани обављају послове које им повери из своје надлежности декан Факултета. Продекане Факултета именује декан Факултета на период од три године, из реда наставника који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.

Продекани Електронског факултета у Нишу су:

 • Проф. др Бобан Веселић, продекан за финансије
 • Проф. др Леонид Стоименов, продекан за наставу
 • Проф. др Небојша Дончов, продекан за науку

СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА

Наставно-научно веће чине сви наставници који су у радном односу на Факултету са пуним радним временом.

Приликом разматрања питања која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествују, без права одлучивања, и сарадници који су у радном односу на Факултету са пуним радним временом, и то тако да број представника сарадника са сваке катедре буде по један, уколико на катедри има до 5 сарадника, односно два, уколико на катедри има више од 5 сарадника.

Приликом расправљања, односно одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествују и студенти свих нивоа студија које се реализују на Факултету и то тако да број представника студената представља 20% од укупног броја чланова Наставно-научног већа.

Мандат представника студената траје једну годину.

Наставно-научно веће:

 • утврђује предлог Статута Факултета;
 • предлаже Савету кандидата за декана;
 • утврђује предлог студијских програма који се реализују на Факултету на предлог одговарајућих катедри;
 • доноси програм научних истраживања и програме за иновацију знања на предлог одговарајуће катедре;
 • утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
 • најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних истраживања;
 • одлучује о организовању докторских студија и облицима сталног стручног образовања и усавршавања на страном језику;
 • одобрава тему за магистарску тезу;
 • усваја извештај о оцени урађене магистарске тезе;
 • одобрава тему за докторску дисертацију;
 • усваја извештај о оцени урађене докторске дисертације;
 • утврђује предлог о оснивању или укидању катедри;
 • доноси правилнике и пословнике о раду организационих јединица и стручних органа Факултета;
 • бира представнике Факултета за Савет;
 • бира представнике Факултета за органе Универзитета;
 • даје предлог Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину академских и струковних студија чије се образовање финансира из буџета;
 • даје предлог Универзитету о броју самофинансирајућих студената за упис у прву годину академских и струковних студија;
 • утврђује политику запошљавања на Факултету, полазећи од потребе да се наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин;
 • разматра конкурсне материјале за нове научноистраживачке пројекте;
 • предлаже Савету Правилник о расподели средстава остварених радом у научноистраживачкој делатности Факултета;
 • разматра и припрема предлоге о питањима из своје надлежности, о којима одлучује Савет;
 • доноси програм стручне праксе студената у земљи и иностранству;
 • предлаже Савету оснивање наставних и научноистраживачких лабораторија;
 • утврђује предлог одлуке о продужењу радног односа наставника који стиче право на пензију, на основу предлога одговарајуће катедре;
 • утврђује предлог за доделу звања професор емеритус;
 • даје сагласност за ангажовање наставника и сарадника у другој високошколској установи;
 • доноси одлуку о ангажовању предавача и сарадника ван радног односа;
 • одлучује о рецензијама у вези издавачке делатности;
 • утврђује број наставних група за извођење наставе и вежби и усклађује ангажовање наставника и сарадника за извођење наставе за сваку школску годину;
 • доноси пословник о свом раду;
 • именује своје сталне и привремене комисије;
 • разматра и доноси одлуке о захтевима студената из делокруга свога рада и
 • обавља друге послове утврђене Законом и Статутом Факултета.

Наставно-научно веће има сталне и привремене комисије.

Сталне комисије Наставно-научног већа су:

 • Комисија за наставу;
 • Комисија за издавачку делатност;
 • Комисија за научни рад;
 • Комисија за стручну праксу студената;
 • Комисија за оцену испуњености критеријума за избор у звања и одбрану докторске дисертације и
 • Дисциплинска комисија за студенте.

Привремене комисије Наставно-научно веће образује по потреби.

Комисије се именују за период од три године.          

Изборно веће чине сви наставници који су у радном односу на Факултету са пуним радним временом.

Изборно веће:

 • утврђује предлог Факултета за избор у звања наставника и научна звања;
 • врши избор у звање сарадника и истраживачка звања;
 • утврђује предлог састава комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање наставника на предлог Већа катедре;
 • именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звања сарадника и научноистраживачка звања на предлог Већа катедре и
 • обавља друге послове у складу са Законом и овим Статутом.

У поступку избора у звања наставника Изборно веће чине наставници у истом и вишем звању од звања наставника за које се врши избор.

Када одлучује о избору у звања сарадника и именовању комисија за писање извештаја за избор у звање сарадника, Изборно веће чине сви чланови Наставно-научног већа.

Изборно веће пуноважно одлучује ако је присутно 2/3 чланова Изборног већа, а одлука се сматра донетом ако се за њу изјаснила већина од укупног броја чланова Изборног већа.

Веће студијског програма чинe наставници са пуним радним временом на Факултету, који обављају наставу из предмета студијског програма.

Радом Већа студијског програма руководи руководилац студијског програма.

Надлежности и начин рада Већа студијског програма уређују се посебним правилником који доноси Наставно-научно веће.

Веће катедре чине сви наставници из једне или више ужих научних области.

У раду Већа катедре учествују, без права одлучивања, и сарадници који су у радном односу са пуним радним временом на катедри, по питањима која се односе на реализацију наставе, осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање ЕСПБ бодова.

Веће катедре:

 • предлаже Наставно-научном већу студијски програм наставних предмета у којима учествују наставници и сарадници катедре;
 • предлаже план научноистраживачког рада катедре;
 • предлаже набавку опреме за потребе наставе и научноистраживачког рада;
 • даје мишљење о програму наставних предмета у којима учествују наставници и сарадници катедре;
 • даје мишљење о програму научних истраживања и о научним радовима у којима учествују наставници и сарадници катедре;
 • разматра наставни и научни рад наставника и сарадника и предлаже покретање поступка за избор наставника, односно сарадника;
 • разматра успех студената из наставних предмета катедре и предлаже мере за побољшање успеха;
 • предлаже чланове комисије за припрему извештаја за избор наставника и сарадника;
 • предлаже ментора и чланове комисије за оцену и одбрану магистарске тезе и докторске дисертације;
 • предлаже чланове комисије за завршне, дипломске и мастер радове,
 • даје образложени предлог за продужење радног односа наставника катедре који стиче право на пензију;
 • предлаже рецензенте и даје предлог Већу о прихватању рукописа у оквиру издавачке делатности Факултета;
 • предлаже ангажовање предавача и сарадника ван радног односа и
 • обавља друге послове у складу са Законом, овим Статутом и другим општим актима Факултета.

Шеф катедре сазива и руководи седницом Већа катедре.

Седницом Већа катедре може да руководи и наставник, кога шеф катедре одреди.

Веће катедре пуноважно одлучује ако је присутно 2/3 чланова катедре, а одлука се сматра донетом ако се за њу изјаснила већина присутних чланова катедре.

Шеф катедре је дужан да сазове седницу Већа катедре на захтев Наставно-научног већа Факултета, најмање једне трећине чланова Већа катедре или декана Факултета.

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Студентски парламент се организује ради остваривања права и заштите интереса студената.

Избор чланова Студентског парламента врши се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем.

Право да бирају и да буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета, уписани на студије у школској години у којој се врши избор.

Мандат чланова Студентског парламента траје две године.

Одлуку о броју чланова Студентског парламента доноси декан, најкасније до 1. марта, на основу података о броју уписаних студената.

Начин и поступак предлагања и избора кандидата уређује се Правилником о раду Студентског парламента Факултета.

Бирачки списак утврђује Служба за студентска питања и доставља га Студентском парламенту и декану.

Члану Студентског парламента коме је престао статус студента престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од 15 дана.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама