Катедра за енергетику

Увод

Електронски факултет је од оснивања посвећен остварењу своје мисије засноване на успешним резултатима научноистраживачког рада и њиховој примени у пракси. Током времена Факултет је према уоченим потребама привредног окружења, као и актуелним потребама друштва, развијао постојеће и нове профиле који образују студенте за постојећа и наступајућа техничко-технолошка достигнућа, развијајући при том упоредо и сопствене људске и материјалне ресурсе. Следећи усвојене принципе, Статутом од септембра 1987. године формирана је Катедра за енергетику, са циљем да као организациона јединица наставно-научне делатности организује наставу на профилу за Индустријску енергетику. Званичан почетак рада Катедре за енергетику је фебруар 1988. године.

Другу деценију постојања Катедре за енергетику обележило је пристизање сопствених кадрова, неколико магистратура и доктората, значајан број радова у међународним часописима, на иностраним и домаћим конференцијама, учешће на бројним научним пројектима, велики број пројеката који су реализовани у сарадњи са привредом, односно значајно присуство у научној и стручној јавности. Паралелно са унапређењем научно истраживачке делатности значајан напредак је остварен и у осавремењавању лабораторијског простора и опреме. Посебна пажња посвећена је студентима и њиховој едукацији. Професионалан однос према наставним активностима, методологија рада и перманентно осавремењавање наставе су доминантно утицали на популаризацију смера и континуално повећање броја студената заинтересованих за научну област електроенергетика. Томе су свакако допринели и бивши студенти овог образовног профила, којима је стечено образовање знатно допринело у даљем напредовању у професионалној каријери.

У протеклом периоду наставни планови и програми су се мењали и прилагођавали насталим потребама привреде и достигнућима у науци. До 2004. године научна област енергетике постојала је у оквиру образовног профила Индустријска енергетика. Променом наставних планова и програма 2004. године извршена је промена имена овог образовног профила у Електроенергетика. Од акредитације Електронског факултета у Нишу 2008. године ова научна област се изучава на свим нивоима студија: на студијском програму основних академских студија у оквиру модула Електроенергетика; на студијском програму Електроенергетика на академским дипломским - мастер студијама и на докторским студијама у оквиру студијског програма Електротехника и рачунарство као модул Електроенергетика. 

Катедра за енергетику дала је значајан допринос развоју електроенергетике на нашим просторима реализацијом бројних научних и стручних пројеката. Теме пројеката су врло разноврсне, од конкретних мерења и специфичних студија, енергетске ефикасности и пројектовања, све до капиталних доприноса, како у области електроенергетских система, тако и у области електричних машина и погона. Тренд развоја савремене електроенергетике од инжењера ове струке захтева широк спектар системских знања, како би могли решавати практичне инжењерске проблеме, отварати нове пословне могућности и током рада користити технолошки напредак остварен у појединим дисциплинама. <br />Визија даљег развоја Катедре за енергетику уско је повезана са образовањем будућих инжењера електроенергетике, чија је потражња у последњих неколико година значајно увећана. Усавршавање наставног процеса подразумева осавремењавање наставних садржаја, посете стручним сајмовима, обилазак капиталних електроенергетских објеката, осавремењавање постојећих лабораторија новом опремом, активно учешће студената у раду лабораторија, као и формирање нових лабораторија. Активности око формирања Лабораторије за електроенергетске мреже су у завршној фази, па се очекује да ће ове школске године студенти имати прилику да обављају практичан део наставе у савремено опремљеној лабораторији. Поред тога, особље Катедре има задатак перманентног стручног усавршавања и напредовања кроз стицање виших научних звања и успостављање сарадње са универзитетима у иностранству (учешће на реализацији заједничких пројеката и размена студената).

Учествовање у реализацији наставе

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Енергетику је одговорна за реализацију наставе на модулу Електроенергетика.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Енергетику је одговорна за реализацију наставе на студијском програму Електроенергетика.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Катедра за Енергетику је одговорна за реализацију наставе на изборном подручју Електроенергетика.
Image
Image

Лабораторије

Лабораторија за електромоторне погоне
 • Назив: Лабораторија за  електромоторне погоне 
 • Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш, број просторије 27
 • Контакт особа: Проф. др Небојша Митровић, редовни професор
 • Укупан број запослених и сарадника: 5 
 • Телефон: 018/529-627
 • Вебсајт: http://energetika.elfak.ni.ac.rs/index.php/laboratorije/labemp-2
 • и-мејл: nebojsa.mitrovic@elfak.ni.ac.rs

Шеф катедре

Шеф катедре за Енергетику изабран за период од 24.06.2023. до 23.06.2026. године је проф. др Милутин Петронијевић.

Наставници и сарадници

Драган Тасић
редовни професор
Др Драган Тасић
Небојша Митровић
редовни професор
Др Небојша Митровић
Милан Радић
асистент
Mp Милан Радић

Лаборанти

Бивши чланови катедре

 • др Предраг Ранчић, редовни професор Електронског факултета у Нишу
 • др Добривоје Стојановић, редовни професор Електронског факултета у Нишу
 • др Мирјана Петровић, Сан Дијего, Калифорнија, САД
 • др Станимир Јовановски, редовни професор Електротехничког факултета у Скопљу
 • др Арсен Арсенов, редовни професор Елeктротехничког факултета у Скопљу
 • др Гојко Муждека, редовни професор Електротехничког факултета у Београду
 • Др Никола Рајаковић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду
 • др Миленко Ђурић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду
 • др Борислав Јефтенић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду
 • др Драган Петровић, редовни професор Електротехничког факултета у Београду
 • др Ђукан Вукић, редовни професор Пољопривредног факултета у Београду
 • др Саша Ђокић, професор Универзитета у Единбургу, Велика Британија
 • др Зоран Јовановић, редовни професор Електронског факултета у Нишу
 • др Лепосава Ристић, доцент Електротехничког факултета у Београду
 • дипл. инж. Зоран Стевановић, водећи инжењер у компанији Digital14, Финска
 • дипл. инж. Алекса Ристић, водећи стручни сарадник у Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама