Организациона структура факултета

Организационе јединице образовно-научне делатности и секретаријат факултета

Организационе јединице из образовно-научне делатности

Секретаријат Факултета

За обављање управно-правних, административно-техничких, финансијско-материјалних, помоћно-техничких и других послова из делокруга рада Факултета, организује се Секретаријат факутлета. Радом Секретаријата руководи секретар Факултета. За вршење послова у оквиру Секретаријата Факултета организују се следеће службе:

Служба за опште и административно-правне послове у оквиру Секретаријата Електронског факултета у Нишу обавља управно-правне, административно – техничке и одређене помоћно – техничке послове из делокруга рада Факултета.

У оквиру службе за опште и административно-правне послове Факултета систематизована су следећа радна места:Руководилац службе за опште и административно-правне послове
Драгана Ж. Ранђеловић
канцеларија: 107 (деканат)
тел. +381-18-529-107
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
Милена ХД. Стојановић
канцеларија: 11
тел. +381-18-529-611
Стручни сарадник за јавне набавке
Радица Б. Станковић
канцеларија: 12
тел. +381-18-529-612
Правно кадровски аналитичар
Маја Н. Николић
канцеларија: 11
тел. +381-18-529-611
Референт за правне, кадровске и административне послове
Јадранка Б. Стаменковић
канцеларија: 11
тел. +381-18-529-611
Стручни сарадник за јавне набавке
Снежана Д. Денић
канцеларија: 12
тел. +381-18-529-612
Кафе куварица
Зорица П. Митић
Самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу
Никола З. Михајловић
Технички секретар
Виолета Ј. Михајловић
канцеларија: 105 (деканат)
тел. +381-18-529-105
Техничар штампе
Словенка О. Милић
канцеларија: 33 (копирница факултета)
тел. +381-18-529-614
Служба за студентска питања обавља послове уписа и исписа студената на све нивое студија које се реализују на Факултету, све административне послове око организовања наставе и испита, израде и одбране дипломских радова, специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација, обраду података и све административне послове по студентским захтевима.

У оквиру Службе за студентска питања систематизована су следећа радна места:

канцеларија: 13 (приземље)
тел. +381 (18) 529-623
+381 (18) 529-615
+381 (18) 588-414
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања-Шеф Службе за студентска питања
Ивана Спасић
канцеларија: 109 тел. +381 (18) 529-109
канцеларија: 13 тел. +381 (18) 529-623
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Љиљана Д. Михајловић
канцеларија: 13
тел. +381 (18) 529-615
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Весна Ђ. Благојевић
канцеларија: 13
тел. +381 (18) 529-615
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Сузана Б. Мадић
канцеларија: 13
тел. +381 (18) 529-615
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Маја Ђ. Крстић-Маринковић
канцеларија: 13
тел. +381 (18) 529-615
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Летица Д. Обрадовић
канцеларија: 13
тел. +381 (18) 529-615
Служба за материјално-финансијске послове једна је од служби Секретаријата факултета. Организована је за обављање финансијско материјалних и осталих административно стручних послова.

У оквиру Службe за материјално-финансијске послове систематизована су следећа радна места:

канцеларијe: 108 (деканат), 9, 10 (приземље),
тел. +381-18-529-108, +381-18-529-609, +381-18-529-610,
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
МИРЈАНА Р. СТОШИЋ
канцеларија: 108 (деканат)
тел. +381 (18) 529-608
Референт за финансијско-рачуноводствене послове
Јелена С. Стојановић
канцеларија: 10
тел. +381 (18) 529-610
Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Јована Н. Парасхос
канцеларија: 10
тел. +381 (18) 529-610
Финансијско-рачуноводствени аналитичар
Тасић Б. Ивана
канцеларија: 10
тел. +381 (18) 529-610
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Јасмина Д. Радовановић
канцеларија: 9
тел. +381 (18) 529-622
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Ружица П. Димитријевић
канцеларија: 9
тел. +381 (18) 529-609
Ова Служба се стара о одржавању објеката Факултета и свих уређаја и инсталација у њима, као и о физичком обезбеђењу целокупне имовине Факултета.
У оквиру Службе за одржавање и обезбеђење систематизована су следећа радна места:

Просторије: 19, 26, 28, 29, 30, 31, 65
тел. +381-18-529-628
Руководилац
Зоран М. Ђорђевић
канцеларија: 31
Мајстор одржавања-pадник на одржавању опреме и инсталација парног грејања
Јован Ж. Димитријевић
Радник обезбеђења без оружја/чувар
Предраг В. Вујовић
Службеник за послове заштите
Горан Х. Перић
Мајстор одржавања-бравар
Дејан М. Нешић
Мајстор одржавања-електричар
Миодраг М. Милошевић
Мајстор одржавања-столар
Виктор М. Радовановић
Чистачица
Бојана Д. Ивић
Мајстор одржавања-грађевинско-занатски радник
Ненад Б. Ђорђевић
Чистачица
Соња З. Ђокић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама