Управљање системима

Мастер академске студије

Мастер академске студије по акредитацији из 2019. године

Студијски програм Управљање системима сачињeн је у складу са Законом о високом образовању и прописаним стандардима за акредитацију. Компетентни наставници Високошколске установе учествовали су у реализацији овог студијског програма и уградили своје дугогодишње искуство. Предвиђено је извођење наставе у складу са савременим процесима у високом образовању и потребама привреде.

Приликом уписа овог студијског програма студенти могу бирати један од два понуђена модула:
  • Аутоматско управљање (АУ) и
  • Рачунарско управљање системима и мерна техника (РУСМТ).
Image
Предмети могу имати један од два статуса: обавезни или изборни. Наставни предмети су једносеместрални и распоређени су у два семестра. Сваки предмет има дефинисану бодовну вредност која је исказана ЕСПБ бодовима, а они су наведени у картонима предмета. 

На студијском програму Управљање системима мастер инжењери се оспособљавају за креирање, пројектовање и реализацију савремених система за управљање, као и за примену рачунарске и мерне технике у управљању сложеним технолошким процесима. Садржај курсева је такав да надограђује стечена знања из области Управљање системима и углавном је реч о курсевима који садрже напредне теме. Након завршетка свих курсева студент приступа изради мастер рада који носи 15 ЕСПБ.

Бодовна вредност сваког предмета исказана је у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ).

Мастер академске студије на Електронском факултету трају два семестра (годину дана) током којих студент стиче најмање 60 ЕСПБ бодова.

Услов за упис на студијски програм су завршене основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ бодова, које су на основним студијама стекли из области електротехнике и рачунарства.

Укупан број бодова потребан за стицање академског назива мастер инжењер електротехнике и рачунарства је 300 ЕСПБ.

Студент након завршетка овог студијског програма стиче звање мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

Настава се изводи кроз предавања, вежбе и студијски истраживачки рад.

Предавања су намењена за преношење теоријских основа, док се на вежбама разрађују примери који илуструју предавану материју. Предвиђено је обављање лабораторијског рада, консултација, раде се семинарски радови и пројекти. За извођење наставе користе се рачунари и пројектори, а по потреби настава се изводи и у рачунарским салама.

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

звање које се стиче по завршетку студија
0
ЕСПБ
0
трајање студија (год.)

1. семестар

Обавезни предмети за оба модула
Изборни предмети - блок 1 за модул АУ (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 2 за модул АУ (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 1 за модул РУСМТ (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 2 за модул РУСМТ (бира се најмање 5 ЕСПБ)

2. семестар

Изборни предмети - блок 3 за модул АУ (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 3 за модул АУ (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 2 за модул РУСМТ (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 2 за модул РУСМТ (бира се најмање 5 ЕСПБ)
Обавезни предмети
Овде можете да погледате како су изгледале мастер академске студије на студијском програму Управљање системима по претходној акредитацији студијских програма: Акредитација из 2013 године.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама