Комуникације и информационе технологије

Мастер академске студије

Студијски програм Комуникације и информационе технологије омогућава да студенти који су завршили основне академске студије стекну додатна знања и неопходне вештине која пружају широке могућности запослења и даљег усавршавања, пре свега у области комуникационих технологија и система, али и шире у области електротехнике и рачунарства.

Настава на мастер студијама на студијском програму Комуникације и информационе технологије траје једну школску годину (два семестра – укупно 30 недеља). Оптерећење студената на курсевима исказује се преко ЕСПБ бодова, поштујући препоруке Болоњске декларације. Структура студијског програма обезбеђује равномерно оптерећење по семестру од 30 ЕСПБ по семестру. Укупан број бодова потребан за стицање академског назива мастер инжењер електротехнике и рачунарства је најмање 300 ЕСПБ бодова. Услов за упис на студијски програм је најмање 240 ЕСПБ.
У оквиру студијског програма постоје два модула (почевши од првог семестра):
  • Комуникације и обрада информација (КИК) и
  • Системско инжењерство и радио-комуникације (КСИ).
Image
Настава на студијском програму реализује се кроз:
  • обавезне и изборне предмете (сви су једносеместрални),
  • стручну праксу или тимски пројекат (3 ЕСПБ), кроз коју се студент упознаје са најновијим стручно-технолошким сазнањима и елементима тимског рада
  • студијски истраживачки рад (у оба семестра са по 7 ЕСПБ), са циљем стицања самосталности у истраживачком раду и оспособљавања студента да приступи изради мастер рада, и
  • мастер рад (15 ЕСПБ).
На оба модула у оквиру изборних група понуђен је одређени број предмета са других студијских програма на мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу.

Настава се изводи кроз предавања и вежбе и друге облике наставе са три или четири часа активне наставе недељно, са изузетком изборних предмета DSP алгоритми и програмирање и Пројектовање ембедед система који се изводе са пет часова активне наставе недељно.

На предавањима наставник усмено излаже предвиђено градиво, уз коришћење савремене рачунарске и пројекционе опреме.

На вежбама (аудиторне и/или рачунарске), које прате предавања, решавају се конкретни задаци и излажу примери који додатно илуструју градиво. Поред тога, ради бољег усвајања материје, предвиђена је израда домаћих задатака, семинарских радова или пројеката.

Активност студената током наставног процеса се вреднује према правилима која су усвојена на нивоу Факултета и која су унапред позната студентима. Број часова активне наставе за студијски истраживачки рад је 14 часова током целе школске године, рачунато на недељном нивоу.

Студент пријављује тему за Мастер рад на почетку другог семестра, а брани га после положених свих предвиђених испита. Студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и при томе оствари најмање 60 ЕСПБ.
Структура предмета заступљених у студијском програму је:
  • Теоријско-методолошки 27.25%
  • Научно-стручни 38.82%
  • Стручно-апликативни 33.93%

Мастер програм

 
Модул Комуникације и обрада информација студентима нуди богата теоријска и практична знања о савременим информационо-комуникационим технологијама и системима примењеним у области мобилних, сателитских и оптичких комуникација, као и М2М и интернета повезаних уређаја. Студенти се оспособљавају да решавају конкретне инжењерске проблеме из савремених комуникационих технологија укључујући сензорске и оптичке мреже, машинско учење у обради информација, кодовање и компресију, заштиту информација, технологије базиране на звуку, програмирање комуникационих платформи и софтверско-хардверски интерфејс.

Модул Системско инжењерство и радио-комуникације нуди потребна знања везана за системско инжењерство савремених комуникационо-информационих система (мобилне мреже, сателитски, радиодифузни, кабловски и оптички системи, паметни системи, приступне и локалне мреже итд.). Студенти се оспособљавају за послове пројектовања, развоја и одржавања комуникационих мрежа, система и сервиса, , рачунарских мрежа, мултимедијалних система, као и примену и успешно праћењe трендова развоја савремених информационо-комуникационих технологија у реализацији сервиса и услуга.

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

звање које се стиче по завршетку студија
0
ЕСПБ
0
трајање студија (год.)

1. семестар

Обавезни предмети за модул КИК
Изборни предмети - блок 1 за модул КИК (бира се најмање 4 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 2 за модул КИК (бира се најмање 4 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 3 за модул КИК (бира се најмање 4 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 1 за модул КСИ (бира се најмање 20 ЕСПБ)
Обавезни предмети

2. семестар

Обавезан предмет за модул КИК
Изборни предмети - блок 4 за модул КИК (бира се најмање 4 ЕСПБ)
Изборни предмети - блок 2 за модул КСИ (бира се најмање 8 ЕСПБ)
Обавезни предмети
Овде можете да погледате како су изгледале мастер академске студије на студијском програму Телекомуникације по претходној акредитацији студијских програма: Акредитација из 2013. године.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама