Електроника и микросистеми

Мастер академске студије

Мастер академске студије по акредитацији из 2019. године

Студијски програм ЕЛEКТРОНИКА И МИКРОСИСТЕМИ има за циљ специјализацију студената за области примене и пројектовања електронских компонената, кола и уређаја, и микросистема.

Припада мастер академским студијама у оквиру поља техничко-технолошких наука за стручну област електротехничко и рачунарско инжењерство.

Студент након завршеног студијског програма стиче диплому Мастер инжењер електротехнике и рачунарства уз додатак дипломе за Електронику и микросистеме.

Студенти стичу компетенције да пројектују, производе, тестирају и одржавају електронске компоненте, кола, уређаје и системе, као и неопходну софтверску логистику.

Услов за упис на овај студијски програм су завршене основне академске студије са најмање 240 ЕСПБ.
Image
Настава на студијском програму ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОСИСТЕМИ организована је у оквиру 2 семестра (једне школске године) и реализује се кроз:
  • изборне предмете (пет у првом и два у другом семестру), дефинисане кроз два изборна блока, којима се проширују и профилишу знања студента из специфичних области у оквиру студијског програма;
  • студијско-истраживачки рад, који студент реализује у првом и Мастер рад – студијско-истраживачки рад, који студент реализује у другом семестру у сарадњи са наставницима који реализују наставу на студијском програму. При томе се студент упознаје са најновијим стручним и технолошким сазнањима, као и са елементима научно-истраживачког и стручног тимског рада;
  • стручну праксу, која се одвија у предузећима или истраживачким лабораторијама;
  • мастер рад, који студент ради у завршном семестру.

Током наставе студент се ангажује на реализацији већег броја семинарских радова и пројеката. При томе, наставници ангажовани на реализацији овог студијског програма упознају студента са елементима тимског и стручног рада, као и са начинима обраде и презентације добијених резултата.

Оптерећење студената по сваком предмету је изражено преко ЕСПБ бодова, поштујући препоруке из Болоњске декларације.

Да би завршио студијски програм, студент мора да оствари најмање 60 ЕСПБ.

Кроз изборне предмете студент остварује минимално 35 ЕСПБ, кроз студијско-истраживачки рад 7 ЕСПБ, кроз стручну праксу 3 ЕСПБ, а израдом и одбраном мастер рада 15 ЕСПБ.

Овим студијским програмом је испоштована препоручена структура заступљености појединих типова предмета на мастер академским студијама и то:
  • академско-општеобразовни – 2,86%,
  • теоријско-методолошки – 25,71%,
  • научно-стручни – 34,29% и
  • стручно-апликативни – 37,14%.

Наставним планом је утврђена листа обавезних и изборних предмета, као и редослед њиховог извођења.

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

звање које се стиче по завршетку студија
0
ЕСПБ
0
трајање студија (год.)

1. семестар

Изборни предмети - блок 1 (избор 25 ЕСПБ)
Обавезан предмет

2. семестар

Изборни предмети - блок 2 (избор 10 ЕСПБ)
Обавезни предмети
Овде можете да погледате како су изгледале мастер академске студије на студијском програму Електроника и микросистеми по претходној акредитацији студијских програма: Акредитација из 2013 године.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама