Докторске академске студије

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

Студијски програм Електротехника и рачунарство - Акредитација 2019.

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно на завршеним интегрисаним академским студијама. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.
На Електронском факултету у Нишу организује се студијски програм докторских студија под називом Електротехника и рачунарство.

Академски назив који се стиче је Доктор наука – електротехника и рачунарство.

Исход процеса учења су знања и способности за самосталан научно истраживачки рад, коришћење литературе, решавање проблема и креативно деловање које превазилази досадашња знања.

Студијски програм докторских студија одговара оптерећењу од 180 ЕСПБ бодова. Од тога се 60 ЕСПБ стиче полагањем испита из наставних предмета, а 120 ЕСПБ истраживачим радом у вези докторске дисертације и самом израдом и одбраном дисертације.

Студијски програм садржи изборне предмете, који се бирају у зависности од изборног подручја, односно уже научне области коју је студент одабрао.

Факултет нуди 10 изборних подручја која садрже предмете везане за поједина подручја електротехнике и рачунарства:У зависности од броја пријављених студената и изборних подручја за која су се пријавили, настава се организује по семестрима или у току године у форми блок наставе.

Настава се изводи у прве две године студија, а трећа година је предвиђена искључиво за израду докторске дисертације.

Свој истраживачки интерес студент профилише избором предмета које ће изучавати и полагати, а који доприносе продубљеним знањима и разумевању области (теме) докторске дисертације.

Настава из наставних предмета изводи се као групна или индивидуална (менторска). Групна настава изводи се уколико на једном предмету има пет или више студената, односно ако је овакав вид наставе неопходно организовати због природе (карактера) предмета.

Докторске студије трају 3 године. У првој години студент бира три предмета са свог изборног подручја, а у другој три предмета са било ког изборног подручја.

Током све три године студија кандидат се бави истраживачким радом у функцији своје докторске дисертације, при чему је последња година студија посвећена искључиво докторској дисертацији.

Тема докторске дисертације треба да припада научном подручју у оквиру кога је оформљено изборно подручје на које је кандидат уписан.

Процедура пријављивања тезе, одређивања комисије и јавне усмене одбране дефинисана је Правилником о докторским студијама Електронског факултета у Нишу и Правилником о поступку припреме и условима за одбрану докторске дисертације Универзитета у Нишу.

Доктор наука - електротехника и рачунарство

звање које се стиче по завршетку студија
0
ЕСПБ
0
трајање студија (год.)
Овде можете да погледате како су изгледале докторске академске студије по претходној акредитацији студијских програма: Акредитација из 2013 године.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама