Обавештења

Обавештења за запослене на Електронском факултету

Издавању простора у закуп

Пословни простор у приземљу Електронског факултета у Нишу, укупне површине 386 м2, који се састоји од:

1) Дела пословног простора у приземљу Факултета, лево од главног улаза у зграду Факултета (Студентски клуб) укупне површине 291 м2, за намену коришћења: угоститељске услуге за потребе студената Факултета;

2) Дела пословног простора у приземљу Факултета, десно од главног улаза у зграду Факултета (скриптарница и фотокопирница) укупне површине 79 м2, за намену коришћења: услуге фотокопирања, штампања испитних свезака и сличног материјала, умножавања, комисионе продаје књига и писаћег материјала за потребе студената и Факултета;

3) Дела пословног простора у приземљу Факултета, укупне површине 16 м2, за намену коришћења: продаја образаца, новина, часописа, писаћег материјала, прехрамбених производа и напитака у оригиналном паковању и сличних производа,

на основу Одлуке Савета, а по добијеној сагласности Републичке дирекције за имовину Републике Србије, дат је у закуп Радњи за промет робе на велико и мало, фотокопирање, штампарску и књиговезачку делатност „UNIGRAF-X-copy“, Војводе Путника 20, Ниш.

Цена закупа одређена је у складу са важећом Одлуком Скупштине Града Ниша о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша, којом се регулише месечна закупнина за м2 непокретне ствари по зонама.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама