Напомена: У току је миграција целокупног садржаја на нови сајт факултета. Уколико нисте у могућности да пронађете неку информацију овде, молимо покушајте на http://old.elfak.ni.ac.rs

Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

СТАРТУЈ ЛЕГАЛНО - Ослобођење почетника у пословању од плаћања пореза и доприноса

Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, усвојеним у децембру 2018, кренула је примена мере ослобођења почетника у пословању од плаћања пореза и доприноса на зараде у првој години пословања за новоосноване предузетнике и за највише 9 оснивача привредног друштва. Циљ мере је подстицање предузетништва у легалним токовима међу младим људима и незапосленима.

Image
Корисници и услови за коришћење мере

Меру пореског ослобођења могу да користе почетници у пословању, који региструју своје привредно друштво или предузетничку радњу, уколико испуне један од следећих критеријума:
  • да су у периоду од 12 месеци пре оснивања / регистровања пословања завршили школовање (средње, више или високо образовање),
  • да су најмање шест месеци на евиденцији Националне службе за запошљавање.
Сви оснивачи привредног друштва, који желе да користе меру, морају бити пријављени као запослена лица у привредном друштву.
Предузетници (укључујући и предузетнике пољопривреднике који региструју своје пословање у Управи за трезор) морају да послују у режиму исплате личне зараде. У том случају имају обавезу вођења пословних књига и ангажовања књиговође.
Месечна зарада коју предузетник или оснивачи привредног друштва исплаћују себи не сме да буде виша од 37.000 динара.
Предузетници односно оснивачи привредног друштва могу да користе меру пореског ослобођења само једном. Такође, у случају привредних друштава, пореско ослобођење важи и за до девет оснивача, под условом да су сви засновали радни однос у том предузећу.
Ослобођење од пореза и доприноса траје 12 месеци, почевши од дана оснивања привредног друштва, односно регистровања предузетника.

Права и обавезе

За време коришћења пореске олакшице, иако су ослобођени плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање, корисници мере уживају следећа права из радног односа, која укључују:
  • пензијско и инвалидско осигурање;
  • здравствено осигурање;
  • накнаду зараде у случају боловања;
  • новчану накнаду за случај незапослености.
Основица на коју се из буџета Републике Србије уплаћују доприноси за кориснике мере је најнижа месечна основица за плаћање доприноса која у 2019. години износи 23.921 динара.
Корисници мере пореског ослобођења немају право на друге пореске олакшице, укључујући и субвенције за запошљавање и самозапошљавање.

Меру пореског ослобођења почетника у пословању усвојили су Влада Србије и Парламент на предлог НАЛЕД-а, а на основу Анализе пореског и непореског ослобођења почетника у пословању чију израду је подржала Немачка развојна сарадња. Циљ мере је да се младим људима пружи подршка у започињању сопственог бизниса, стицању радног искуства и пословању у складу са законом. Мера пореског ослобођења почетника у првој години пословања једна је од најважнијих подстицајних мера Националног програма за сузбијање сиве економије. Корисници мере на годишњем нивоу могу остварити знатне уштеде – предузетници до 250.000 динара годишње, а оснивачи привредног друштва до 180.000 динара.

Све детаљније инфомрације о овом програму можете пронаћи на следећој адреси www.startujlegalno.rs

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.