Упис

Упис на основне академске студије школске 2023/2024. године

Електронска пријава кандидата за упис

Сви кандидати за упис на Основне академске студије морају пре предаје докумената на Конкурс за упис да креирају налог на сајту факултета и унесу своје основне податке. Да бисте попунили електронску пријаву, потребно је да направите налог користећи адресу своје е-поште.

Oва процедура је обавезна, олакшава процес пријаве кандидата и смањује шансу да дође до грешке приликом уписа. За све кандидате за упис који не унесу своје податке биће обезбеђено пријавно место са рачунаром, где ће непосредно пре пријаве за упис моћи да обаве регистрацију и попуне своје податке

Важно: Налози кандидата који су се пријављивали у првом и другом уписном року школске 2023/24. године су обрисани. Они који се нису уписали а желе да конкуришу у овом року, морају да прођу кроз све кораке електронске пријаве од почетка (регистрација, активација, попуњавање пријаве и подношење документације електронским путем).

Сви кандидати који су стекли услове за упис у првом и другом року и предали неопходну документацију на шалтеру су уписани. Уколико код неког кандидата постоји проблем са уписом, биће контактиран од стране студентске службе.

Моле се уписани кандидати да на сајту прате обавештења како би на време сазнали термине доделе индекса и почетка наставе.

Кандидати који су се пријављивали у првом или другом уписном року морају да се поново региструју и попуне електронску пријаву.

Регистрација није активна.

Припремна наставе из Математике

Припремна настава за полагање пријемног испита из Математике се организује једном годишње, пре првог уписног рока. Ипак, студенти коју конкуришу за упис у другом и трећем уписном року могу да погледају снимљене видео записе постављене на YouTube каналу Електронског факултета у Нишу.
 
Материјали су распоређени по данима и темама, а распоред је дат у уводном видеу.

Правила полагања пријемног испита

У трећем уписном року пријемни испит се полаже у уторак, 19. септембра 2023. од 11 до 14 часова по дефинисаном распореду.

Сваки кандидат може да види ознаку просторије у којој полаже на страни Упис након пријаве на сајт.

Кандидати који долазе на полагање пријемног испита су дужни да се појаве испред главног улаза у Факултет најкасније у 10.30.

Кандидат треба да зна пријавни број и салу у којој полаже.

У 10.30 се врши прозивка по салама и организовани улазак у зграду Факултета. Након тога, у свакој од сала врши се прозивка и идентификовање кандидата.

Кандидати обавезно морају да имају личне исправе (лична карта или пасош), како би дежурни могао да их идентификује.

Кандидати добијају оловку и папире за писање. Нису дозвољена никаква помоћна средства, калкулатори, паметни уређаји и сл.

Кандидати добијају воду и могу да понесу само неопходне ствари које су им потребне за боравак дужи од 3 сата (слаткиши, лекови и сл). Канидатима се препоручује да не носе никакве друге ствари, ранчеве, велике торбе и сл.

Улазак у зграду Факултета није дозвољен никоме осим кандидата и запослених који су ангажовани на реализацији пријемног испита.

Признавање положеног пријемног испита са других факултета

 1. Кандидатима који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија - студијски програм Електротехника и рачунарство на Електронском факултету у Нишу школске 2023/2024. године, ПРИЗНАЈЕ СЕ положен пријемни испит из Математике за упис на основне академске студије у школској 2023/2024. години на Електротехничком факултету у Београду, Универзитета у Београду.
 2. Кандидатима који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија - студијски програм Електротехника и рачунарство, школске 2023/2024. године, ПРИЗНАЈЕ СЕ положен пријемни испит из Математике за упис на основне академске студије у школској 2023/2024. години на Факултету техничких наука у Новом Саду, Универзитета у Новом Саду.
 3. Кандидати се уписују на студијски програм према ранг листи. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата из члана I и II ове Одлуке, по мерилима који су утврђени Конкурсом за упис студената у прву годину студијских програма основних академских студија на Електронском факултету у Нишу за школску 2023/2024. годину, а за места која су преостала након уписа кандидата који су положили пријемни испит на Електронском факултету у Нишу. Кандидатима из члана I и II ове Одлуке признати пријемни испит вреднује се бројем освојених бодова.

Информације о упису студената у прву годину основних академских студија

Електронски факултет у Нишу у трећем конкурсном року уписује на

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Студијски програм
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

на модулима:
 • Електроенергетика,
 • Електроника,
 • Електронске компоненте и микросистеми,
 • Рачунарство и информатика,
 • Kомуникације и информационе технологије и
 • Управљање системима,
у I годину студија школске 2023/2024. године:

 • 40 студента који се финансирају из буџета и
 • 30 самофинансирајућих студената.
Факултет уписује у оквиру афирмативних мера:
 • 5 студенaта са инвалидитетом,
 • 3 припадника ромске националности и
 • 4 држављана Републике Србије који су у школској 2022/2023. години завршили средњу школу у иностранству,
чије ће се студије финансирати из буџета Републике Србије. Упис кандидата у оквиру афирмативних мера вршиће се сагласно Одлуци Владе Републике Србије и упутствима ресорног министарства.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

За упис у прву годину основних академских студија могу се пријавити лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

Електронска пријава и предаја докумената кандидата за упис се врши на сајту Факултета, на страници Упис, од 14. 9. до 16. 9. 2023. године.

Предаја докумената за упис кандидата може се извршити и на шалтеру Службе за студентска питања у периоду од 14. 9. до 16. 9. 2023. године у времену од 8 до 14.30 часова.

Кандидати подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист предају доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита и фотокопије:
 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту и
 • очитану биометријску личну карту.
ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит из Математике.

Пријемни испит се полаже 19. септембра 2023. године.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

Кандидат који је као ученик средње школе освојио једно од прва три места/награде на републичком (државном) такмичењу у знању из одговарајућих области техничких или природно-математичких наука, а под покровитељством Министарства просвете, некада Министарства просвете науке и технолошког развоја, односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит. Кандидату се вреднује пријемни испит максималним бројем бодова.

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Факултет утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин финансирања.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета са нумеричким оценама у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање за упис) уколико је на пријемном испиту освојио најмање 14 бодова.

Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Кандидат може поднети приговор на регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији за упис студената, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

Коначна ранг листа објављује се на огласној табли и интернет страници Факултета.

СТИЦАЊЕ ПРАВА НА УПИС

Право на упис стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру броја студената утврђених конкурсом.

Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се финансира из буџета и ако оствари више од 50 бодова.

Кандидат се може уписати у статусу студента који се сам финансира уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се сами финансирају и ако оствари најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг листи.

ШКОЛАРИНА

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 89.000,00 динара и може се платити у 8 месечних рата. Школарина за студенте стране држављане износи 2.000 евра.

Све додатне информације се могу добити од Службе за студентска питања на телефон: 018/ 529-615, 529-623, 588-414 или на e-mail: upis@elfak.ni.ac.rs

Преузмите конкурс за упис студената у трећем уписном року.

Све што треба да знате о упису на једном месту

Све информације о условима уписа, припремној настави, регистрацији на сајт, полагању пријемног испита, можете наћи овде. Кликните на наслов испод за комплетни приказ.

Одлука о висини школарине за школску 2023/24. годину

Одлука о висини накнаде за упис на основне академске студије школске 2023/24. године
Опште информације о упису на основне академске студије
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ обухватају студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО са модулима:
 • Електроенергетика (ЕЕН);
 • Електронске компоненте и микросистеми (ЕКМ);
 • Електроника (ЕЛК) са подмодулима (од четвртог семестра): Електронска кола и ембедед системи (ЕКЕС) и Мултимедијалне технологије (EМТ);
 • Рачунарство и информатика (РИИ);
 • Комуникације и информационе технологије (КИТ) са подмодулима (од петог семестра): Комуникације и обрада информација (КИК) и Системско инжењерство и радио-комуникације (КСИ) и
 • Управљање системима (УПС).
Прва година ОАС на Електронском факултету у Нишу је заједничка за све модуле. Листу свих предмета из прве године по семестрима (први и други семестар) имате на страни о Основним академским студијама.
Настава по модулима почиње од друге године студија, тј. од трећег семестра.
За упис у I годину основних академских могу се пријавити лица која имају средње образовање у четворогодишњем трајању.
Сви кандидати који конкуришу за упис у I годину основних академских студија полажу пријемни испит из математике.


Откриј будућност

Електронски факултет из Ниша већ преко 60 година представља врхунску образовну и научноистраживачку организацију и институцију од друштвеног интереса која успешно прати развој електротехнике и информационо-комуникационих технологија.

Ове школске године уписујемо чак 600 студената, од тога 540 оних чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и 60 самофинансирајућих студената. Једини услов да нам се придружите јесте добро одрађен пријемни испит из математике и довољан број бодова из школе у укупном збиру.

Када студент упише наш факултет, на студијском програму Електротехника и рачунарство, применом високо постављених стандарда квалитета наставе, признатим у земљи и иностранству, образоваће се за професију инжењера електротехнике и рачунарства, у складу са потребама привреде, економије и друштва у целини. По завршетку студија студент добија звање дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.

Важно је истаћи да су инжењери електротехнике и рачунарства веома тражени на тржишту рада, те није редак случај да наши студенти и пре дипломирања започну своју професионалну каријеру. Многе компаније са којима Електронски факултет успешно сарађује имају стално отворене конкурсе за инжењере електротехнике и рачунарства, а добри студенти добијају препоруке професора за рад у фирмама. Такође, све већи број компанија нашим студентима нуди стипендије и плаћене стручне праксе. Најбољи студенти имају и ту могућност да наставе своје усавршавање и да се баве научним радом на нашем факултету.

Електронски факултет је водећи у реализацији пројеката Европске уније у оквиру студентске мобилности. Значајан број наших студената један семестар или целу школску годину проводи на неком од престижних европских универзитета, што за њих представља непроцењиво међународно искуство. Такође, велики број студената из иностранства семестар или читаву годину проведе на нашем факултету. Ту су и студентске стручне екскурзије, посете сајмовима технике у земљи и иностранству, посете привредним субјектима, другим факултетима и институтима.

Као што се из свега наведеног може видети, студирање на Електронском факултету отвара заиста низ нових могућности, јер се само добрим радом рађају нове идеје, успех зависи искључиво од труда и залагања, а они који сањају велике ствари засигурно могу остварити највише циљеве и обезбедити себи светлу будућност. Ми смо ту да вас подржимо!

Informator Elfak
0
уписаних студената
0
магистрирало
0
дипломирало
0
докторирало

Ранг листе за трећи уписни рок школске 2023/24. годину

Календар дешавања у трећем уписном року школске 2023/2024. године

Од 14. до 16. септембра

Електронска пријава и предаја докумената кандидата за упис

Пријављивање кандидата и подношење документације за упис може се обавити и на шалтеру Службе за студентска питања од 8:00 до 14:30 часова

понедељак, 18. септембар

Списак пријављених кандидата са бројем поена на основу успеха из средње школе биће објављен до 11 сати.

Примедбе на број бодова из средње школе се достављају у писаној форми (на шалтеру или путем имејла) Служби за студентска питања истог дана до 13 часова.

Коначан списак пријављених кандидата са бројем поена на основу успеха из средње школе биће објављен до краја дана.

уторак, 19. септембар

Полагање пријемног испита из Математике почиње у 11 сати.

среда, 20. септембар

Резултати пријемног испита из Математике биће објављени до 11 сати

Коначна ранг листа кандидата биће истакнута до 15 часова.

21. и 22. септембра

Упис кандидата по коначној ранг листи обављаће се у времену од 8 до 15 часова на шалтеру Службе за студентска питања.

Напомена: Сва потребна обавештења у вези уписа налазе се на огласној табли и на интернет страници факултета.

Додатне информације

Уколико имате додатна питања, можете нам се обратити путем телефона или и-мејла:

тел: +381 (18) 529-623, +381 (18) 529-615, +381 (18) 588-414

и-мејл: upis@elfak.ni.ac.rs

Takoђе, пратите нас и на друштвеним мрежама:

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама