Напомена: У току је миграција целокупног садржаја на нови сајт факултета. Уколико нисте у могућности да пронађете неку информацију овде, молимо покушајте на http://old.elfak.ni.ac.rs

Акта факултета

ОПШТА АКТА

pdfПравилник о избору истраживача у стручна звања

pdfПравилник о додели награда и признања студентима Електронског факултета

pdfПословник о раду Савета Електронског факултета

pdfПословник о избору представника факултета у Савет Факултета

pdfПравилник о раду Рачунско-информационог центра

pdfПравилник о раду Центра за обезбеђење квалитета

pdfПравилник о раду Библиотеке

pdfПравилник о организацији и систематизацији послова на Електронском факултету у Нишу

pdfРешење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова на Електронском факултету у Нишу

pdfПравилник о безбедности и здрављу на раду

pdfПравила заштите од пожара

pdfПравилник о уџбеницима и издавачкој делатности

pdfПравилник о усклађивању стручних назива

pdfПравилник о докторским академским студијама

pdfПрограм научноистраживачког рада Електронског факултета у Нишу за период 2016-2020. године

pdfПрограм развоја научноистраживачког подмлатка Електронског факултета у Нишу за период 2016-2020. године

pdfПравилник о условима и критеријумима за избор у звања наставника

pdfПравилник о избору у звање сарадника

pdfПословник о раду Наставно-научног већа

pdfОдлука о изменама и допунама Пословника о раду Наставно-научног већа

pdfПравилник о полагању испита и оцењивању на испитима

pdfПравилник о признањима и наградама

pdfПравилник о расподели средстава остварених у научноистраживачкој делатности факултета

pdfПравилник о мерилима за утврђивање висине школарине

pdfКолективни уговор код послодавца

pdfПравилник о Мастер академским студијама

pdfПравилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Електронском факултету у Нишу

pdfПравилник о дисциплинској одговорности студената

pdfПослoвник о поступку избора и разрешења декана Електронског факултета

pdfПравилник о условима и начину ослобађања плаћања трошкова и школарине студената Електронског факултета

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.