Izdavaštvo

Izdavaštvo

Pored dobrih nastavnika i saradnika, dobra literatura je jedan od važnih preduslova realizacije studijskih programa. Elektronski fakultet u Nišu ima relativno bogatu izdavačku delatnost nastavnika i saradnika, koji su bili autori ili koautori velikog broja knjiga.

Kao rezultat potrebe za udžbeničkom literaturom, Fakultet je 1995. godine započeo samostalnu izdavačku delatnost. U cilju lakšeg savladavanja potrebnog znanja studenata, Fakultet izdaje literaturu za sve nivoe studija. Izdavačka delatnost Elektronskog fakulteta obuhvata: izdavanje udžbenika, pomoćnih udžbenika, laboratorijskih praktikuma i monografija.

Sva izdanja Elektronskog fakulteta su recenzirana. Nastavno-naučno veće Elektronskog fakulteta određuje recenzente, usvaja pozitivne recenzije i odobrava štampanje publikacija. Recenzenti su istaknuti stručnjaci u odgovarajućoj naučnoj oblasti.

Osnovni ciljevi izdavačke delatnosti Elektronskog fakulteta su povećanje kvaliteta studijskih programa a zatim i povećanje efikasnosti u sticanju znanja i polaganju ispita.

Izdavačka delatnost Fakulteta bliže je uređena pravilnikom kojim su definisani zadaci i organizacija. Utvrđen je način pribavljanja, ocenjivanja i odobravanja rukopisa, kao i štampanja i distribucije osnovnih i pomoćnih udžbenika, skripti, monografija i drugih rukopisa nastavnika i saradnika Elektronskog fakulteta u Nišu. Komisija Nastavno-naučnog veća za izdavačku delatnost predstavlja uređivački odbor, a predsednik Komisije je po funkciji glavni i odgovorni urednik svih izdatih udžbenika i publikacija.