Telekomunikacije

telekomunikacije-svi

Katedra za telekomunikacije formirana je 1969. godine, odmah po osnivanju Elektronskog fakulteta u Nišu. Za osnivanje i razvoj Katedre u nastavnom i u naučnoistraživačkom radu najzaslužniji su profesori (većina sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu): Georgije Lukatela, Ilija Stojanović, Ilija Hadži-Nešić, Aleksandar Marinčić i Husnija Kurtović. Pored njih, značajan doprinos razvoju Katedre dali su i profesori: Dušan Drajić, Grozdan Petrović, Slobodan Lazović, Miroslava Milošević, Čedomir Živaljević i Rade Petrović. Sa dolaskom grupe nastavnika i saradnika sa Katedre za teorijsku elektrotehniku, 1989. godine, naučnoistraživački rad na Katedri za telekomunikacije, kao i sadržaj nastavnih predmeta na smeru Telekomunikacije, prošireni su na oblasti: mikrotalasna tehnika, antene i prostiranje elektromagnetnih talasa.

Na Katedri za telekomunikacije trenutno radi 16 nastavnika (10 redovnih profesora, 1 vanredni profesor,  5 docenata), 9 saradnika (8 asistenata koji imaju titulu doktora nauka, 1 asistent sa titulom magistra tehničkih nauka) i 1 laborant.
Katedra za telekomunikacije učestvuje u organizaciji i izvođenju nastave na sva tri nivoa studija. Po akreditaciji iz 2013. godine, u okviru nastavnog programa na osnovnim akademskim studijama postoji modul Telekomunikacije, u okviru koga studenti dobijaju teorijska i praktična znanja u vezi sa
tehnikama obrade signala u primopredajnicima, prenosom signala kroz različite telekomunikacione kanale, iz oblasti fiksnih, mobilnih, satelitskih i optičkih telekomunikacionih sistema, kao i iz audiotehnike i multimedijalnih telekomunikacija. Posebna pažnja se posvećuje radio-difuziji, kablovskoj i satelitskoj televiziji, telekomunikacionim i računarskim mrežama, IP telefoniji, bežičnim širokopojasnim pristupnim mrežama itd. U okviru modula Telekomunikacije oformljeni su podmoduli Telekomunikacije i obrada signala i Radiokomunikacioni inženjering i tehnologije. Na Master akademskim studijama, u okviru studijskog programa Telekomunikacije, postoje dva modula, pod istim nazivima kao i podmoduli na osnovnim studijama. Takođe, organizovane su i doktorske akademske studije u oblasti telekomunikacija, u okviru studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo, i godinama se istraživački rad doktoranata kruniše kroz zapaženi broj odbranjenih doktorskih teza.  
Treba istaći da su sadržaji predmeta i nastavni proces na svim nivoima studija prilagođeni potrebama tržišta i u saglasnosti su sa evropskim standardima. Zahvaljujući dobroj opremljenosti laboratorija i stalnim kontaktima i saradnji sa više svetskih univerziteta, studentima je omogućeno da se uključe u naučnoistraživački rad, realizaciju tehničkih rešenja i međunarodnu saradnju. Veliki broj studentskih radova urađenih u okviru Katedre za telekomunikacije je predstavljen na međunarodnoj studentskoj konferenciji IEEESTEC, među kojima ima i nagradjenih radova.
Članovi Katedre za telekomunikacije su objavili preko 2 500 naučnih radova, od čega je veliki broj radova  objavljen u vrhunskim međunarodnim časopisima sa SCI liste. Pored toga, publikovano je više monografija i poglavlja u monografijama, udžbenika i pomoćnih udžbenika, a realizovano je i više tehničkih rešenja.  
Duži niz godina, članovi Katedre ostvaruju zapažene rezultate na naučno-istraživačkim projektima Ministarstva za nauku Republike Srbije, projektima u okviru saradnje sa privredom, kao i međunarodnim istraživačkim projektima i projektima u oblasti reforme obrazovanja i mobilnosti (FP7, COST, bilaterni projekti sa DAAD-om, WUS, TEMPUS, NORBAS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+ itd.).
Pored toga, članovi Katedre daju značajan doprinos kao recenzenti, članovi uređivačkih odbora eminentnih međunarodnih časopisa i u strukovnim udruženjima. Naučni časopis nacionalnog značaja, Microwave Review, uređuje se od strane članova Katedre, a izdaje ga IEEE MTT-S podružnica za Srbiju i Crnu Goru i Nacionalno udruženje za mikrotalasnu tehniku, tehnologije i sisteme. Takođe, članovi Katedre učestvuju i u uređivanju časopisa TELFOR Journal koji izdaje Društvo za telekomunikacije. Članovi Katedre za telekomunikacije učestvuju u organizaciji međunarodnih konferencije IcETRAN, TELSIKS, TELFOR, ICEST i IEEESTEC, kao i nacionalnih konferencija ETRAN i YUINFO.

Predmeti

Oblаst telekomunikаcijа imа znаčаjno mesto u visokoškolskoj nаstаvi, kаo i veliku trаdiciju, pа je ovа oblаst jednа od nаjpopulаrnijih među studentimа tehničkih nаukа. Nа Elektronskom fаkultetu u Nišu u oblаsti telekomunikаcijа аkreditovаni su novi nаstаvni plаnovi i progrаmi nаstаli kаo rezultаt rаzvojа komunikаcionih tehnologijа, kаo i primene Bolonjske deklаrаcije u nаstаvi. Studije su orgаnizovаne u tri nivoа (4+1+3 godine): osnovne аkаdemske studije, mаster аkаdemske studije (studijski progrаm Telekomunikаcije) i doktorske аkаdemske studije. Sаdržаji predmetа i nаstаvni proces su prilаgođeni potrebаmа telekomunikаcionih tržištа zа užim specijаlnostimа i rаzličitim interesovаnjimа budućih inženjerа. Studenti stiču znаnjа iz oblаsti аnаlognih i digitаlnih modulаcijа, obrаde signаlа, rutirаnjа, mrežа i teorije telekomunikаcijа, proučаvаju klаsične, mobilne, sаtelitske i optičke telekomunikаcione sisteme, kripto i zаštitne kodove, kompresiju signаlа itd. Tаkođe, zаhvаljujući opremljenim lаborаtorijаmа i prаktičnom аspektu sаdržаjа predmetа, studentimа se nude potrebnа znаnjа iz telekomunikаcionog inženjeringа, gde se osposobljаvаju zа projektovаnje telekomunikаcionih sklopovа, uređаjа i sistemа i njihovu upotrebu i održаvаnje, merenjа nа telekomunikаcionim uređаjimа, primenu stаndаrdа i regulаtivа u sаvremenim fiksnim i mobilnim RF i mikrotаlаsnim sistemimа (rаdiodifuzni, kаblovski, optički, mobilni, sаtelitski sistemi itd). Pored togа, studentimа se nude teorijskа i prаktičnа znаnjа u oblаsti kojа je rezultаt integrаcije informаcionih i komunikаcionih tehnologijа, tаko dа sаdržаj delа predmetа tretirа аudio, video signаle i podаtke, uključujući neophodnа znаnjа iz progrаmirаnjа, informаcionih sistemа, multimedijаlnih sistemа i tehnologijа. U zаvisnosti od svojih sklonosti i izborа predmetа, studenti koji zаvrše аkаdemske studije u oblаsti telekomunikаcijа osposobljeni su zа uspešаn prаktični rаd u struci ili zа inventivаn nаučno-istrаživаčki rаd. Primeri onih koji su školovаnje i usаvršаvаnje nаstаvili nа nekom strаnom fаkultetu ili nа institutu, kаo i onih koji rаde u poznаtim svetskim firmаmа su mnogobrojni.