Merenja

Uvod

merenja-svi

Nastavne aktivnosti i kursevi koji se izvode na Katedri za merenja Elektronskog fakulteta u Nišu pružaju teorijska i praktična znanja neophodna za realizaciju, testiranje, praktičnu primenu i održavanje savremene instrumentacije za merenje električnih i neelektričnih veličina. Pored toga, kvalitetna nastava u skladu sa savremenim trendovima razvoja nauke i tehnologije, kao i praktična laboratorijska edukacija studenata na osnovnim i doktorskim studijama, pružaju i znanja iz oblasti projektovanja i realizacije kompletnih merno-informacionih sistema, baziranih na primeni brzih računara i savremenih komunikacionih tehnologija. Kao rezultat, diplomirani inženjeri i doktori nauka sa odgovarajućim obrazovanjem iz oblasti merenja imaju dobre mogućnosti pri izboru buduće oblasti rada i zanimanja, kao i daljeg stručnog usavršavanja.  
Od svog osnivanja Katedra za merenja se bavi naučnom metrologijom i razvojem metoda merenja u više oblasti: merenje vremena i frekvencije, merenje pozicije i ugaone brzine, istraživanje u oblasti telemetrije, merenje neelektričnih veličina, industrijska merenja i sistemi, oblast procesiranja i prenosa mernih signala.
Iz ovog kontinuiranog naučnog i praktičnog rada proizašli su mnogi originalni merni sistemi i uređaji, implementirani u više fabrika u zemlji i inostranstvu.

Predmeti

Na Katedri za merenja trenutno se izvode nastavne aktivnosti iz sledećih predmeta i kurseva:

 • Bežični senzori i senzorske mreže
 • Elektromedicinska instrumentacija
 • Elektronska merenja
 • Eelektrična i elektronska merenja
 • Eelektronska merna instrumentacija
 • Industrijski sistemi za merenje i kontrolu
 • Inteligetni merni sistemi
 • Merenja u ekologiji
 • Merenja u elektroenergetici
 • Merenja u medicini
 • Merenja u mikroelektronici
 • Merenje neelektričnih veličina
 • Metrologija električnih veličina
 • Projektovanje mikroračunarskih mernih instrumenata
 • Računarski merno-informacioni sistemi u industriji
 • Računarski sistemi za merenje i kontrolu
 • Senzori i pretvarači
 • Senzori i pretvarači u vozilima
 • Senzori, pretvarači i aktuatori
 • Telemetrija
 • Virtuelna merna instrumentacija