Energetika

Uvod

energetika-svi

Elektronski fakultet je od osnivanja posvećen ostvarenju svoje misije zasnovane na uspešnim rezultatima naučnoistraživačkog rada i njihovoj primeni u praksi. Tokom vremena Fakultet je prema uočenim potrebama privrednog okruženja, kao i aktuelnim potrebama društva, razvijao postojeće i nove profile koji obrazuju studente za postojeća i nastupajuća tehničko-tehnološka dostignuća, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene ljudske i materijalne resurse. Sledeći usvojene principe, Statutom od septembra 1987. godine formirana je Katedra za energetiku, sa ciljem da kao organizaciona jedinica nastavno-naučne delatnosti organizuje nastavu na profilu za Industrijsku energetiku. Zvaničan početak rada Katedre za energetiku je februar 1988. godine.

Drugu deceniju postojanja Katedre za energetiku obeležilo je pristizanje sopstvenih kadrova, nekoliko magistratura i doktorata, značajan broj radova u međunarodnim časopisima, na inostranim i domaćim konferencijama, učešće na brojnim naučnim projektima, veliki broj projekata koji su realizovani u saradnji sa privredom, odnosno značajno prisustvo u naučnoj i stručnoj javnosti. Paralelno sa unapređenjem naučno istraživačke delatnosti značajan napredak je ostvaren i u osavremenjavanju laboratorijskog prostora i opreme. Posebna pažnja posvećena je studentima i njihovoj edukaciji. Profesionalan odnos prema nastavnim aktivnostima, metodologija rada i permanentno osavremenjavanje nastave su dominantno uticali na popularizaciju smera i kontinualno povećanje broja studenata zainteresovanih za naučnu oblast elektroenergetika. Tome su svakako doprineli i bivši studenti ovog obrazovnog profila, kojima je stečeno obrazovanje znatno doprinelo u daljem napredovanju u profesionalnoj karijeri.

U proteklom periodu nastavni planovi i programi su se menjali i prilagođavali nastalim potrebama privrede i dostignućima u nauci. Do 2004. godine naučna oblast energetike postojala je u okviru obrazovnog profila Industrijska energetika. Promenom nastavnih planova i programa 2004. godine izvršena je promena imena ovog obrazovnog profila u Elektroenergetika. Od akreditacije Elektronskog fakulteta u Nišu 2008. godine ova naučna oblast se izučava na svim nivoima studija: na studijskom programu osnovnih akademskih studija u okviru modula Elektroenergetika; na studijskom programu Elektroenergetika na akademskim diplomskim - master studijama i na doktorskim studijama u okviru studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo kao modul Elektroenergetika.
Katedra za energetiku dala je značajan doprinos razvoju elektroenergetike na našim prostorima realizacijom brojnih naučnih i stručnih projekata. Teme projekata su vrlo raznovrsne, od konkretnih merenja i specifičnih studija, energetske efikasnosti i projektovanja, sve do kapitalnih doprinosa, kako u oblasti elektroenergetskih sistema, tako i u oblasti električnih mašina i pogona. Trend razvoja savremene elektroenergetike od inženjera ove struke zahteva širok spektar sistemskih znanja, kako bi mogli rešavati praktične inženjerske probleme, otvarati nove poslovne mogućnosti i tokom rada koristiti tehnološki napredak ostvaren u pojedinim disciplinama.
Vizija daljeg razvoja Katedre za energetiku usko je povezana sa obrazovanjem budućih inženjera elektroenergetike, čija je potražnja u poslednjih nekoliko godina značajno uvećana. Usavršavanje nastavnog procesa podrazumeva osavremenjavanje nastavnih sadržaja, posete stručnim sajmovima, obilazak kapitalnih elektroenergetskih objekata, osavremenjavanje postojećih laboratorija novom opremom, aktivno učešće studenata u radu laboratorija, kao i formiranje novih laboratorija. Aktivnosti oko formiranja Laboratorije za elektroenergetske mreže su u završnoj fazi, pa se očekuje da će ove školske godine studenti imati priliku da obavljaju praktičan deo nastave u savremeno opremljenoj laboratoriji. Pored toga, osoblje Katedre ima zadatak permanentnog stručnog usavršavanja i napredovanja kroz sticanje viših naučnih zvanja i uspostavljanje saradnje sa univerzitetima u inostranstvu (učešće na realizaciji zajedničkih projekata i razmena studenata).

Link ka sekundarnoj prezentaciji

Predmeti

Osnovne akademske studije: Elektromehaničko pretvaranje energije, Elektrotehnički materijali, Električna kola u elektroenergetici, Matematika 3, Osnovi elektronike, Metrologija električnih veličina, Distributivne i industrijske mreže, Tehnička mehanika, Merenja u elektroenergetici, Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema, Transformatori i mašine jednosmerne struje, Električne instalacije i osvetljenje, Elektromagnetika, Elektroenergetske komponente, Elektronska merenja, Kvalitet električne energije, Upravljanje procesima, Engleski jezik 1, Mašine naizmenične struje, Prenos električne energije, Automatsko upravljanje, Elektroenergetska kablovska tehnika, Numerička analiza, Engleski jezik 2, Osnovi energetske elektronike, Elektroenergetska postrojenja, Ispitivanje električnih mašina, Elektroenergetski pretvarači, Električna vuča i vozila, Prelazni procesi u električnim mašinama, Sistemi automatskog upravljanja, Distribuirana proizvodnja električne energije, Elektrane, Elektromotorni pogoni, Relejna zaštita, Poslovne komunikacije, Inženjersko obrazovanje i održivi razvoj, Projektovanje elektromotornih pogona, Programabilni logički kontroleri, Sistemi za upravljanje i nadzor u industriji, Uzemljivači, Specijalne električne mašine, Tehnika visokog napona, Industrijski sistemi za merenje i kontrolu, Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona, Analiza elektroenergetskih sistema, Stručna praksa/Timski projekat.

Master akademske studije: Regulacija elektromotornih pogona, Statički elektricitet u tehnološkim procesima, Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih postrojenja, Elektronska kola za upravljanje pretvaračima, Telekomunikacije u elektroenergetici, Zaštita od atmosferskih pražnjenja, Eksploatacija elektroenrgetskih mreža, Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima i pogonima, Tržište električne energije i deregulacija, Upravljanje distributivnom mrežom, Operaciona istraživanja, Računarski merno-informacioni sistemi u industriji, Višemotorni pogoni, Planiranje elektroenergetskog sistema, Dinamika elektromotornih pogona, Odabrana poglavlja iz analize elektroenergetskih sistema, Specijalne električne instalacije, Elektromagnetna kompatibilnost u elektroenergetici, Stručna praksa/Timski projekat, Master rad, Studijski istraživački rad.

Doktorske studije: Električne mašine i energetska efikasnost, Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona, Dijagnostika i monitoring električnih mašina, Distributivni sistemi, Planiranje i eksploatacija elektroenergetskih mreža, Uzemljenje i uzemljivački sistemi, Metode optimizacije u elektroenergetici, Odabrana poglavlja iz električnih mašina i transformatora, Električne mašine i pretvarači za obnovljive izvore energije, Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima, Stabilnost elektroenergetskih sistema, Elektroenergetska kablovska tehnika, Kvalitet električne energije u distributivnim mrežama, Aktivne distributivne i mikromreže.