Katedre

 • Automatika

  Katedra za automatiku bavi se istraživanjima u domenu robotike, automatskog upravljanja i kontrole procesa.

 • Elektronika

  Katedra za elektroniku bavi se projektovanjem najmodernijih elektronskih sklopova i proučavanjem elektronskih komponenti.

 • Energetika

  Katedra za energetiku se bavi sistemima za daljinski prenos električne energije, kao i sistemima za povećanje energetske efikasnosti.

 • Matematika

  Katedra za matematiku se bavi unapređenjem postojećih kao i dokazivanjem i optimizacijom postojećih teorema i matematičkih metoda.

 • Merenja

  Katedra za merenja se bavi istraživanjem u domenu merenja u elektronici, merne instrumentarije kao i razvojem novih mernih metoda.

 • Mikroelektronika

  Katedra za mikroelektroniku razvija nova električna kola uz pomoć najnovijih tehnologija i bavi se istraživanjem u domenu prikupljanja energije (Energy Harvesting).

 • Katedra za računarstvo

  Katedra za računarstvo radi na edukaciji kadrova za upotrebu najnovihih programskih alata, programskih jezika kao i na mnogobrojnim komercijalnim projektima koji podrazumevaju razvoj kompletnih informatičkih rešenja.

 • Telekomunikacije

   Katedra za Telekomunikacije se bavi obrazovanjem kadrova za projektovanje, korišćenje i razvoj telekomunikacionih mreža, sistema i uređaja.

 • Teorijska elektrotehnika

  Katedra za teorijsku elektrotehniku bavi se istražianjima u domnu stalnih magneta, uzemljivača, matematičkih modela za bržu i jednostavniju simulaciju elektromagnetnih pojava.

 • Opšte obrazovni predmeti

  Katedra za opšteobrazovne predmete bavi se unapređenjem znanja studenata u domenu stranih jezika, poslovne komunikacije i filozofije.