Upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2018/2019. godine– II upisni rok

Elektronski fakultet u Nišu upisuje u drugom upisnom roku u prvu godinu Doktorskih akademskih studija školske 2018/2019. godine 75 studenta za sticanje naučnog naziva doktora nauka-elektrotehnika i računarstvo i to 2 studenta koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije (prema Odluci Vlade Republike Srbije o broju studenata za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2018/2019. godine (Službeni glasnik RS broj 37/2018) i 73 samofinansirajućih studenata saglasno aktima Fakulteta.
Doktorske akademske studije organizuju se u okviru studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo po modulima: Elektroenergetika, Elektronika, Metrologija i merna tehnika, Nanotehnologije i mikrosistemi, Primenjena matematika, Primenjena fizika, Računarstvo i informatika, Telekomunikacije, Teorijska elektrotehnika i Upravljanje sistemima.
U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice koje ima:
1. završene osnovne i master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova na Elektronskom ili srodnim fakultetima koji realizuju akreditovane studijske programe u oblasti Elektrotehnike i računarstva i opštu ocenu najmanje 8,00 na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
2. završene osnovne studije za sticanje VII-1 stepena stručne spreme na Elektronskom ili srodnim fakultetima, sa prosečnom ocenom najmanje 8,00;
Doktorske studije mogu upisati i kandidati koji imaju opštu prosečnu ocenu u toku akademskih studija ispod 8,00, ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom o doktorskim studijama Elektronskog fakulteta u Nišu.
Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, odnosno osnovnim studijama i ostalih kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Nišu (Glasnik Univerziteta u Nišu broj 6/2007 i 4/2011) i Pravilnika o doktorskim studijama Elektronskog fakulteta u Nišu.
Visina školarine za samofinansirajuće studente državljane Republike Srbije iznosi 89.000,00 dinara, a za studente strane državljane 3.000 evra.
Lica koja su zainteresovana za upis podnose prijave Fakultetu sa odgovarajućom dokumentacijom (fotokopija diplome ili uverenja o diplomiranju, uverenje o položenim ispitima, očitana lična karta i objavljeni naučni radovi).
Prijavljivanje kandidata je od 29.10. do 06.11.2018. godine od 10-14 časova.
Prijavu dostaviti na adresu: Elektronski fakultet u Nišu, ul. Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš, Služba za studentska pitanja.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za studentska pitanja, telefon: 018/529-623, 529-615 i 588-414 i na internet stranici Fakulteta www.elfak.ni.ac.rs ili na E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .