Organizacija fakulteta

Organizacione jedinice obrazovno-naučne delatnosti i sekretarijat fakulteta.

Sekretarijat Fakulteta

 Za obavljanje upravno-pravnih, administrativno-tehničkih, finansijsko-materijalnih, pomoćno-tehničkih i drugih poslova iz delokruga rada Fakulteta, organizuje se Sekretarijat fakutleta. Radom Sekretarijata rukovodi sekretar Fakulteta.

Za vršenje poslova u okviru Sekretarijata Fakulteta organizuju se sledeće službe: