Organi fakulteta

Organ upravljanja i poslovođenja, stručni organi fakulteta i studentski parlament.

Organ upravljanja

Organ upravljanja Fakultetom  je Savet.

 

Savet ima ukupno 19 članova:

  • 13 predstavnika Fakulteta, koje bira Nastavno-naučno veće Fakulteta,
  • 3 predstavnika koje imenuje Vlada Republike Srbije i
  • 3 predstavnika Studentskog parlamenta Fakulteta.

Opširnije...

Organ poslovođenja

Organ poslovođenja Fakulteta je dekan.

 

Dekan rukovodi radom Fakulteta i u smislu Zakona o radu izvršava poslove u ime Saveta Fakulteta kao poslodavac.

 

Dekan je predsednik Nastavno-naučnog veća Fakulteta.

 

Dekana Fakulteta, na predlog Nastavno-naučnog i Izbornog veća Fakulteta, bira i razrešava Savet Fakulteta. Izbor dekana vrši se bez konkursa, iz reda redovnih profesora koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu, na period od tri godine, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 

Dekan Elektronskog fakulteta u Nišu je prof. dr Dragan Mančić.

Opširnije...

Stručni organi fakulteta

Stručni organi fakulteta su:

  • Nastavno-naučno veće
  • Izborno veće
  • Veće studijskog programa
  • Veće katedre
  • Savet za finansijsko poslovanje
  • Kolegijum fakulteta

Opširnije...

Studentski parlament

Studentski parlament Fakulteta se organizuje radi ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata.

Izbor članova Studentskog parlamenta Fakulteta vrši se svake godine u aprilu, i to najkasnije do 8. aprila, tajnim i neposrednim glasanjem. Pravo da biraju i da budu birani u Studentski parlament imaju svi studenti Fakulteta, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se vrši izbor. Mandat članova Studentskog parlamenta traje jednu godinu. Odluku o broju članova Studentskog parlamenta donosi dekan Fakulteta, najkasnije do 01. marta, na osnovu podataka o broju upisanih studenata.

Način i postupak predlaganja i izbora kandidata uređuje se statutom Studentskog parlamenta Fakulteta. Birački spisak utvrđuje Služba za studentska pitanja i dostavlja ga Studentskom parlamentu i dekanu Fakulteta. Članu studentskog parlamenta kome je prestao status studenta prestaje mandat danom prestanka statusa, a dopunski izbori se sprovode u roku od 15 dana.