Akta

Zakoni, opšta i podzakonska akta i statut

Opšta akta

pdfPravilnik o izboru istraživača u stručna zvanja2.19 MB

pdfPravilnik o dodeli nagrada i priznanja studentima Elektronskog fakulteta2.06 MB

pdfPoslovnik o radu Saveta Elektronskog fakulteta2.38 MB

pdfPravilnik o radu Računsko-informacionog centra762 KB

pdfPravilnik o radu Centra za obezbeđenje kvaliteta91.52 KB

pdfPravilnik o radu Biblioteke2.47 MB

pdfPravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova na Elektronskom fakultetu u Nišu8.70 MB

pdfRešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova na Elektronskom fakultetu u Nišu410.18 KB

pdfPravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu6.32 MB

pdfPravila zaštite od požara4.77 MB

pdfPravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti2.38 MB

pdfPravilnik o usklađivanju stručnih naziva21.04 KB

pdfPravilnik o doktorskim studijama2.81 MB

pdfProgram naučnoistraživačkog rada Elektronskog fakulteta u Nišu za period 2006-2010 godine, dopuna48.02 KB

pdfPravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor u zvanja nastavnika307.75 KB

pdfPoslovnik o radu Nastavno-naučnog veća911.24 KB

pdfOdluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Nastavno-naučnog veća312.33 KB

pdfPravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitima1910.00 KB

pdfPravilnik o priznanjima i nagradama18.87 KB

pdfPravilnik o raspodeli sredstava ostvarenih u naučnoistraživačkoj delatnosti fakulteta160 KB

pdfPravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine1.02 MB

pdfKolektivni ugovor kod poslodavca10.03 MB

pdfPravilnik o Master akademskim studijama5 MB

pdfPravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja na Elektronskom fakultetu u Nišu3.06 MB

pdfPravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata126.62 KB

pdfPoslovnik o postupku izbora i razrešenja dekana Elektronskog fakulteta2.17 MB

pdfPravilnik o uslovima i načinu oslobađanja plaćanja troškova i školarine studenata Elektronskog fakulteta823.33 KB