Font size
 • Меморандум о сарадњи са компанијом НИС

  Електронски и Машински факултет потписали су Меморандуме о сарадњи са компанијом НИС.

 • Сарадња Ратела и Електронског факултета

  Електронски факултет је потписао пословно-техничку сарадњу са Регулаторном агенцијом за електронске комуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ.

 • Зашто Електронски факултет у Нишу?

  Електронски факултет у Нишу представља врхунску образовну и научноистраживачку организацију и институцију од посебног друштвеног интереса која успешно прати развој електротехнике и информационо-комуникационих технологија у свету рачунарства.

Новости

Обавештења за студенте

Обавештења за запослене

Стручни органи факултета

Стручни органи факултета су:

 • Наставно-научно веће
 • Изборно веће
 • Веће студијског програма
 • Веће катедре
 • Савет за финансијско пословање
 • Колегијум факултета

Наставно-научно веће

 

Наставно-научно веће Факултета чине сви наставници који су у радном односу на Факултету са пуним радним временом.
Прликом расправљања, односно одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање ЕСПБ бодова,  у раду Наставно-научног већа учествују и студенти и то 20% студената од укупног броја чланова Наставно-научног већа.
Мандат представника студената траје једну годину.


Декан председава радом Наставно-научног већа, а у његовом одсуству замењује га продекан кога он одреди.
Наставно-научно веће Факултета:
•    утврђује предлог Статута Факултета
•    предлаже Савету кандидата за декана Факултета
•    утврђује предлог студијских програма који се реализују на Факултету
•    доноси наставни програм  академских и струковних студија
•    доноси програм научних истраживања и програме за иновацију знања
•    утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената
•    најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних истраживања
•    одлучује о организовању докторских студија и облицима сталног стручног образовања и усавршавања на страном језику
•    одобрава тему за магистарску тезу
•    одобрава тему за докторску дисертацију
•    доноси одлуке о оснивању или укидању катедара
•    доноси правилнике о раду организационих јединица
•    бира представнике Факултета у Савет Факултета
•    бира представнике Факултета у органима Универзитета
•    предлаже Универзитету матичност Факултета за академске и струковне студије
•    даје предлог Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину академских и струковних студија чије се образовање финансира из буџета
•    даје предлог универзитету о броју самофинансирајућих студената за упис у прву годину академских и струковних студија
•    разматра конкурсне материјале за нове научноистраживачке пројекте
•    предлаже Савету Факултета Правилник о расподели средстава остварених радом у научно-истраживачкој делатности Факултета
•    разматра и припрема предлоге о питањима из своје надлежности, о којима одлучује Савет Факултета
•    доноси програм стручне праксе студената у земљи и иностранству
•    предлаже оснивање наставних и научноистраживачких лабораторија
•    доноси одлуку о продужењу радног односа наставника до две школске године, на образложен предлог матичне катедре
•    предлаже ангажовање истакнутих научника и стручњака, професора у пензији и студената
•    одлучује о рецензијама у вези издавачке делатности
•    предлаже број наставних група за извођење наставе и вежби и усклађује ангажовање наставника и сарадника за извођење наставе за сваку школску годину
•    доноси пословник о свом раду
•    именује своје сталне и привремене комисије
•    разматра и доноси одлуке о захтевима студената из делокруга свога рада
•    обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Факултета

 

Наставно- научно веће Факултета доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.


Пословником о раду Наставно-научног већа Факултета уређује се сазивање седница, начин рада, доношење одлука и друго.

 

Изборно веће


Изборно веће Факултета:
•    утврђује предлог за избор у звање наставника
•    врши избор у звање сарадника
•    даје предлог састава комисије за писање извештаја о кандидатима за избор у звање наставника
•    именује чланове комисије за писање извештаја за избор у звање сарадника
•    обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом
 
У поступку избора наставника Изборно веће Факултета чине наставници који су у  радном односу  са пуним радним временом на Факултету, при чему Изборно веће из става 1. алинеја 1. и 3. овог члана чине наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.


Када одлучује о избору у звања сарадника и именовању комисија за писање извештаја за избор у звање сарадника, Изборно веће чине сви чланови Наставно-научног већа.

 

Веће студијског програма


Веће студијског програма чине наставници са пуним радним временом на Факултету, који обављају наставу из предмета студијског програма.


Радом Већа студијског програма руководи руковилац студијског програма.

 

Веће катедре


Веће катедре чине сви наставници из једне или више ужих научних области.


Веће катедре:
•    предлаже студијски програм наставних предмета
•    даје мишљење о програму научних истраживања и о научним радовима у којима учествују наставници и сарадници катедре
•    организује извођење предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика рада са студентима за наставне предмете катедре
•    припрема предлог плана научно-истраживачког рада катедре
•    разматра рад наставника и сарадника
•    предлаже набавку опреме за потребе наставе и научноистраживачког рада,
•    даје иницијативу за покретање поступка за избор наставника, односно сарадника
•    предлаже чланове комисије за припрему извештаја за избор наставника и сарадника
•    предлаже ментора и чланове комисије за оцену и одбрану магистарске тезе и докторске дисертације
•    предлаже ангажовање  наставника и сарадника  за извођење наставе за наставне предмете у оквиру уже научне области
•    анализира потребу за продужењем радног односа наставника катедре који су навршили 65 година живота и  најмање 15 година стажа осигурања и предлаже Наставно- научном већу Факултета да наставнику за чијим радом постоји потреба и који испуњава услове предвиђене овим Статутом, продужи радни однос до две школске године
•    разматра успех студената из наставних предмета катедре и предлаже мере за побољшање успеха
•    прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду и условима за напредовање
•    обавља и друге послове у складу са Законом, овим Статутом и другим општим актима Факултета
Веће катедре пуноважно одлучује ако је присутно 2/3 чланова катедре, а одлука се сматра донетом ако се за њу изјаснила већина присутних чланова катедре.

 

Савет за финансијско пословање


Савет за финансијско пословање је стручно и саветодавно тело које:
•    припрема предлог Финансијског плана;
•    припрема предлог Извештаја о пословању Факултета (годишњи обрачун)
•    припрема предлог Плана коришћења средстава за инвестиције
•    припрема предлог Одлуке о висини школарине
•    припрема предлог других аката којима се уређује финансијско пословање Факултета
•    обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом

 

Савет броји пет чланова. Чланове Савета за финансијско пословање бира Савет Факултета на предлог декана Факултета на период од три године.

 

Колегијум факултета


Колегијум помаже декану у организацији рада, припреми општих аката, припреми и спровођењу одлука Савета, Већа и других органа Факултета. Колегијум Факултета чине: декан, продекани, руководиоци студијских програма, шефови катедри, директор Института, директори Иновационог центра и Центра за континуалну едукацију и секретар Факултета. Колегијумом руководи декан Факултета.

@ElfakMail

Molimo Vas da koristite sledeći link za pristup webmailu:

WEBMAILElektronski fakultet u Nišu i NiCAT klaster Vas pozivaju na interaktivnu radionicu za studente i kompanije. Utorak… https://t.co/Bgtr7GjKvG
NIS Calling sezonske prakse za studente Praksa je namenjena studentima 3. i 4. godine osnovnih akademskih studija,… https://t.co/i30amNQvuB
Firma "Meleksis Bugarska" traži diplomirane studente https://t.co/Z33MkjJM46 https://t.co/lxzPKGAQCq
Prvi #EUzaTEBE hakaton u Beogradu Vrhunsko takmičenje ideja i digitalnih strategija, održaće se u Beogradu od 17. d… https://t.co/LQrkjOxaFQ
Prijavite se za učešće na Nacionalnom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Rok za prijavu je 30.4. u 20 sa… https://t.co/D95MR86Ebk

Aкредитација

Сви студијски програми Електронског факултета су акредитовани од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете Републике Србије

grb srbije_mali

Чланства

Већ дуги низ година Електронски факултет у Нишу је члан међународних институција и различитих програма међународне сарадње.

ieee logo mb tagline

images-1

 

dreamspark

 

hetip-cir

AdriaHub Logo

 cisco-academy

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89