Акта

Закони, општа и подзаконска акта и статут.

Општа акта

pdfПравилник о избору истраживача у стручна звања 2017

pdfПравилник о додели награда и признања студентима Електронског факултета

pdfПословник о раду Савета Електронског факултета2.38 MB

pdfПравилник о раду Рачунско-информационог центра762 KB

pdfПравилник о раду Центра за обезбеђење квалитета91.52 KB

pdfПравилник о раду Библиотеке2.47 MB

pdfПравилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

pdfРешење о давању сагласности на правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места783.82 KB

pdfРешење о измени решења о давању сагласности на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у погледу максималног броја запослених443.62 KB

pdfПравилник о безбедности и здрављу на раду 6.32 MB

pdfПравила заштите од пожара 4.77 MB

pdfПравилник о уџбеницима и издавачкој делатности2.38 МB

pdfПравилник о усклађивању стручних назива21.04 KB

pdfПравилник о докторским студијама2.81 MB

pdfПрограм научноистраживачког рада Електронског факултета у Нишу за период 2006-2010 године, допуна48.02 KB

pdfПравилник о условима и критеријумима за избор у звања наставника307.75 KB

pdfПословник о раду Наставно-научног већа911.24 KB

pdfОдлука о изменама и допунама Пословника о раду Наставно-научног већа312.33 KB

pdfПравилник о полагању испита и оцењивању на испитима1910.00 KB

pdfПравилник о признањима и наградама18.87 KB

pdfПравилник о расподели средстава остварених у научноистраживачкој делатности факултета160 KB

pdfПравилник о мерилима за утврђивање висине школарине1.02 MB

pdfКолективни уговор код послодавца10.03 MB

pdfПравилник о Мастер академским студијама5 MB

pdfПравилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Електронском факултету у Нишу3.06 MB

pdfПравилник о дисциплинској одговорности студената 136 KB

pdfПравилник о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 302.86KB

pdfПослoвник о поступку избора и разрешења декана Електронског факултета 2.17MB

Koнтакт

Адреса: Александра Медведева 14, 18000 Ниш

Тел: +381 (18) 529-105

Факс: +381 (18) 588-399

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 100232259

Текући рачун: 840-1721666-89